دوره و شماره: دوره 12، شماره 67، مهر و آبان 1393، صفحه 1-93 
تقسیم‌بندی بازار داخلی فـرش دستباف اصفهان بر حسب گروه‌های درآمدی و سنی

صفحه 29-38

نجمه میرزاکریمی اصفهانی؛ سیدجلال‌الدین بصام؛ جواد پورنامی