بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به WTO در زمینه تعهدات خدمات خرده‌فروشی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان در زمینه تعهدات بخش‌ خدمات خرده‌فروشی می‌پردازد. به این منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش‌ خدمات خرده‌فروشی کشورهای منتخب ملحق شده، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجارت خدمات خرده‌فروشی آنها می‌پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می‌شود که سناریوهای متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش‌ خدمات خرده‌فروشی ایران قرار خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها