دوره و شماره: دوره 12، شماره 65، خرداد و تیر 1393، صفحه 1-106 
رفتار خرید وسواسی

صفحه 90-106

زهرا ظهیری ابیانه؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی