دوره و شماره: دوره 12، شماره 68، آذر و دی 1393، صفحه 1-98