آسیب‌شناسی کارکرد مغازه‌های خرده‌فروشی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان حومه شهرستان هرسین)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشجوی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

مغازه‌های خرده‌فروشی جایگاه ویژه‌ای در روستاها دارد. این مساله از ابعاد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه است. لذا این مقاله به دنبال بررسی آسیب‌های پیش روی مغازه‌های خرده‌فروشی در توسعه روستایی در دهستان حومه شهرستان هرسین است. روش‌شناسی تحقیق توصیفی و تحلیلی است. پایایی تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ (برابر با 70/0 و 72/0) محاسبه شد و روایی تحقیق توسط محققان اقتصاد کشاورزی، توسعه روستایی و جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی تایید شد. روش‌های آماری به‌کار گرفته شده تحلیل عاملی و میانگین بود. نرم افزار مورد استفاده SPSS بوده است. روش جمع‌آوری اطلاعات سرشماری بوده است. تعداد جامعه آماری 35 نفر (مغازه) بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که مغازه‌های خرده‌فروشی در فروش صنایع دستی، فروش اجناس به گردشگران، و یازاریابی برای محصولات روستاییان نقش مهمی دارند. همچنین میزان تمایل مردم به استفاده از مغازه‌های روستایی کم است. با این وجود میزان خرید، تنوع و تمایل مغازه داران به فعالیت در روستا بالا است.

کلیدواژه‌ها