دوره و شماره: دوره 12، شماره 66، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1-77 

مروری

تأمین مالی فاکتورینگ

صفحه 1-16

لطفعلی بخشی؛ علی درزی


مروری بر مبانی استانداردسازی صنعت نمایشگاهی

صفحه 17-27

محمدرضا طبیبی؛ سیدحسین میرظفرجویان؛ الناز معیر