بررسی اثر ارزش‌های مصرفی در خرید خودروهای تجملاتی با تحلیلی بر تفاوت بوم‌شناختی مشتری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

پژوهشگر موسسه مطالعاتی پارس کاوش و مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر ارزش‌های مصرفی در خرید خودروهای تجملاتی و تحلیل تفاوت‌های موجود میان مشتریان با بوم شناختی متفاوت است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی/ پیمایشی است. جامعه مورد بررسی کلیه خریداران خودروهای تجملاتی در شهر شیراز می‌باشد که از این میان نمونه‌ای به روش کوکران معادل 169 نفر انتخاب شده است. در تحلیل روایی پرسشنامه از روش ظاهری / محتوایی و در پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ (84%) و روش دو نیم کردن (76%) استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که به ترتیب ارزش کارکردی، ارزش مالی و ارزش فردی موثرترین ارزش‌ها بر خرید خودروهای تجملاتی هستند و زیرمولفه قابل استفاده بودن از ارزش کارکردی بیشترین اثرگذاری را داشته است. از سوی دیگر مشخص گردید اثر ارزش‌های مصرفی بر خرید به تناسب ویژگی‌های مختلف بوم شناختی مشتریان با تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای همراه است. یافته دیگر آنکه برند تویوتا در تامین ارزش کارکردی برای مشتریان موفق‌تر از سایر برندها بوده است.

کلیدواژه‌ها