مروری بر مبانی استانداردسازی صنعت نمایشگاهی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، استادیار گروه مدیریت بازرگانی

2 مشاور ارشد شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه ارتقای ارزش نمایشگاه‌ها از اهداف اصلی کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته است. در این راستا صنعت نمایشگاهی ایران باید مطابق با استانداردهای جهانی و متناسب با جایگاه اقتصادی، علمی، فرهنگی و تاریخی کشورمان در دنیا برگزار شود.
مقاله حاضر مروری بر مبانی نظری کنترل و استانداردسازی با تاکید بر خدمات نمایشگاهی است. در این بررسی بر اساس مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای ابعاد استانداردسازی خدمات نمایشگاهی در حوزه‌های رویکردها، زمانبندی، طرح‌ریزی، سازماندهی، ذی‌نفعان و ابزارها و تکنیک‌ها شناسایی و معرفی گردید.
هدف نهایی از ارائه ابعاد استانداردسازی خدمات نمایشگاهی و شاخص‌های آن تسهیل و تسریع پیشنهاد مدلی جامع در این حوزه است.

کلیدواژه‌ها