ارزیابی عملکردهای پژوهشی و آموزشی سازمان‌های بازرگانی استان‌ها با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند عاملی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت، کرج، ایران

چکیده

ارزیابی عملکرد هر سازمان، اطلاعات لازم را از طریق یک بازخوردی کارآمد فراهم می‌آورد و ضعف‌های اجرایی آن را آشکار می‌سازد. به این ترتیب ارزیابی عملکرد نه تنها مدیریت را یک مدیریت پویا، به روز و پاسخگو می‌سازد بلکه چالش‌های جدیدی پیش روی مدیریت مطرح می‌سازد و آن را برای مدیریت تغییر که کارآمدی و توانمندی و ثمربخشی از نتایج آن است، راهنما می‌گردد.
از این‌رو در این مقاله به منظور تخصیص هرچه بهینه‌تر منابع اقتصادی کشور، عملکرد پژوهشی و آموزشی سازمان‌های بازرگانی استان‌های کشور با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند عاملی مورد ارزیابی واقع گردید. نتایج حاصله از به‌کارگیری روش مذکور حاکی از آن است که سازمان‌های بازرگانی استان‌های آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، خراسان رضوی و قم به ترتیب از بالاترین رتبه‌بندی و سازمان‌های بازرگانی استانهای سیستان‌و‌بلوچستان، هرمزگان، کردستان، لرستان و مرکزی به ترتیب از پایین‌ترین رتبه‌بندی برخوردار می‌باشند و سازمان‌های بازرگانی سایر استان‌های کشور نیز در حدفاصل میان استان مذکور قرار گرفته‌اند از این‌رو تخصیص بهینه منابع (به ویژه بودجه‌های پژوهشی و آموزشی) به منظور انجام امور پژوهشی و آموزشی، در راستای دستیابی به اهداف توسعه و رفع نیازهای اساسی وزارت بازرگانی، باید با توجه به اولویت‌بندی سازمانهای موردنظر صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها