دوره و شماره: دوره 12، شماره 64، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-92 
عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز

صفحه 44-57

کامبیز شاهرودی؛ امین محمدی آلمانی؛ امیر پورناصرانی


بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر واردات ذرت در ایران

صفحه 82-92

جعفر حقیقت؛ طراوت عارف عشقی؛ ابراهیم جاودان