بررسی و شناسایی عوامل موثر بر حضور شرکت‌های تولیدی و خدماتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف از پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر برحضور شرکت‌های تولیدی و خدماتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از دیدگاه مدیران وکارشناسان غرفه‌ها است. دلیل انتخاب این محیط،اهمیت نمایشگاه‌ها به عنوان مؤثرترین ابزارهای بازاریابی در دنیای امروز تجارت است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن در برگیرنده یک نمونه 90 نفری از دو گروه 30 و 60 نفری است که به ترتیب از کارشناسان و مدیران غرفه‌های شرکت‌های تولیدی وخدماتی خارجی و داخلی حاضر در نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی صنعت در مهرماه 1391 تهران می‏باشد. ابزار اندازه‏گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل40 سؤال بود که پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ برای دو گروه شرکت‌ها به ترتیب برابر با 93/0 و 87/0 حاصل گردید. روش آماری نیز استفاده از آزمون t تک متغیره و آزمون کولموگروف – اسمیرنف و آزمون فریدمن (کای- دو) می‏باشد و البته از آمار توصیفی نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که متغیرهای اهداف شرکت‌کنندگان، عوامل محیطی، معیارهای انتخاب نمایشگاه از سوی شرکت‌ها، آمیخته بازاریابی، حمایت‌ها و ابزارهای تشویقی دولت همگی در سطح نسبتاً مناسبی بر حضور شرکت‌ها در نمایشگاه تاثیر دارند. از این رو متغیرهای نامبرده شده از عوامل موثر برحضور شرکت‌های تولیدی و خدماتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران است.

کلیدواژه‌ها