بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر واردات ذرت در ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

حضور در بازارهای جهانی و بهره‏گیری از مزیت‏های تجارت خارجی راهگشای توسعه اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر بوده است. آزادسازی تجاری یکی از مؤلفه‌های زیربنایی جهانی شدن است که به معنای برداشتن محدودیت‌های تجاری در زمینه واردات و صادرات کالاها است. با توجه به اینکه کشور ما در زمینه تأمین ذرت مورد نیاز وابسته به واردات می‌باشد بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات محصول ذرت در ایران در دوره 89- 1349 پرداخته است. در این راستا از معیار سطح تجارت بین‌الملل (LIT) به عنوان شاخص آزادسازی تجاری بهره گرفته و به منظور بررسی روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای تابع از الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در کوتاه‏مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثر معنی‏داری بر واردات ذرت داشته و موجب افزایش واردات این محصول می‌شود.

کلیدواژه‌ها