ارائه روشی برای تعیین فهرست کالاهای حساس در مذاکرات تجاری

نوع مقاله : مروری

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

بحث کالاهای حساس سابقه نسبتا قدیمی در ادوار مذاکراتی wto دارد. معمولا کشورها در مذاکرات تجاری و به هنگام دادن امتیازات مختلف از جمله کاهش تعرفه‌ها و موانع تعرفه‌ای و افزایش دسترسی به بازار برای طرف تجاری خود ملاحظاتی را در مورد کالاهایی که آنها را بسیار پر اهمیت و حساس می‌دانند رعایت می‌کنند. با توجه به اهمیت تعیین این قبیل کالاها در مذاکرات تجاری مقاله حاضر به ارائه روش پیشنهادی برای تعیین کالاهای حساس کشور پرداخته است.
جهت نیل به این مقصود از روشی مبتنی بر مجموع شاخص‌های عملکردی و اطلاعات آماری موجود به تفکیک کدهای شش رقمی HS از جمله تعرفه، ارزش صادرات و واردات، شاخص‌های تخصص در صادرات و واردات، شاخص مبادله استفاده نموده است. همچنین از روش انکتاد که در مطالعه‌ای نیز جهت ارائه کالاهای حساس در کشور هند به‌کار گرفته شده استفاده گردیده و امکان ارائه فهرست کالاهای حساس کشور فراهم گردیده است.

کلیدواژه‌ها