بررسی و شناسایی سبک‌های تصمیم‌گیری خرید مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال (مورد مطالعه: مشتریان شعب شهر تهران فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی و شناسایی سبک‌های تصمیم‌گیری خرید مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال در بین مشتریان شعب شهر تهران فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا و همچنین رتبه‌بندی سبک‌های شناسایی شده می‌باشد. نمونه آماری این تحقیق، شامل 384 نفر از مشتریان شعب شهر تهران فروشگاه بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک انتخاب شده‌اند. همچنین ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بوده که توزیع و جمع‌آوری آن به صورت حضوری انجام شده است. در نهایت نیز تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که هفت سبک از هشت سبک تصمیم‌گیری در مشتریان این فروشگاه وجود دارد و مشخص شد که سبک‌ تصمیم‌گیری حساس نسبت به قیمت از بالاترین اولویت و سبک‌‌ تصمیم‌گیری نوگرا یا مدگرا از پایین‌ترین اولویت برخوردار است. برای این بررسی‌ها از آزمون‌های فریدمن و دوجمله‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها