طبقه‌بندی نیازهای مشتریان از بسته‌بندی محصولات مواد غذایی با استفاده از مدل کانو

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد بازاریابی، مدرس دانشگاه

چکیده

امروزه با افزایش شدت رقابت در کسب سهم بازارهای مواد غذایی، طراحی یک بسته‌بندی رقابتی و منطبق با نیازهای مشتریان به یک امر بایسته و ضروری در فرآیند تولید مبدل شده است. تهیه و ارائه این گونه بسته‌بندی‌ها مستلزم شناخت درست از نیازهای مشتریان نسبت به یک بسته‌بندی خاص و طبقه‌بندی این گونه نیازها بر حسب اولویت آنها می‌باشد. از این رو در مطالعه حاضر سعی بر آن بوده است با استفاده از روش کانو و تحلیل عاملی نیازهای مشتریان نسبت به بسته‌بندی مواد غذایی شناسایی و طبقه‌بندی گردد. جامعه آماری تحقیق کل مشتریان فروشگاه‌های مواد غذایی شهر شیراز می‌باشد که از این میزان و به روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع منطقه‌ای، 444 نفر مورد پرسش قرار گرفته‌اند. روایی پرسش‌نامه، روایی ظاهری/ محتوایی و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ به تایید رسیده است. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگی‌های 15 گانه بسته‌بندی در چهار گروه از نیازهای بایدی، تک بعدی، انگیزشی و بی‌تفاوتی مشتریان قرار می‌گیرد. از سوی دیگر علاوه بر آنکه بهداشتی بودن بسته‌بندی بیشترین اهمیت را در میان نیازهای مشتری از بسته‌بندی داشته است، نیازهای مشتریان از یک بسته‌بندی مواد غذایی به تناسب ویژگی‌های بوم شناختی متفاوت آنها نیز با تفاوت‌های متعددی همراه بود.

کلیدواژه‌ها