بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی خریداران مواد غذایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی قشم

2 کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، گرایش تجارت الکترونیکی، دانشگاه شیراز

3 کارشناس مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور بندرعباس

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور قشم

چکیده

تحقیق حاضر باهدف بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی خریداران موادغذایی فروشگاهای اتکا (مطالعه موردی: استان هرمزگان) انجام گرفته است. در این تحقیق باتعیین نقش کیفیت ارائه خدمات، بسته‌بندی موادغذایی، چیدمان محصولات،توجه به موقعیت مکانی فروشگاه، پیشنهاداتی جهت بهبود و پیشبرد رضایتمندی مشتریان ارائه گردیده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی، با نمونه 100نفری از خریداران محصولات غذایی بوده و داده‌های دسته‌بندی شده از طریق ابزار اصلی (پرسش‌نامه) با استفاده از نرم‌افزار SPSS در سطح اطمینان 95 درصدمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بمنظور بررسی فرضیات با توجه به رتبه‌ای و غیرمستقل متغیرهای فرضیات نسبت به هم، جهت پیش‌بینی و تعیین میزان ارتباط خطی بین آنها ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون و به منظو ربررسی تفاوت در دیدگاه‌های پاسخگویان براساس مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی، از آزمون مقایسه میانگین دوجامعه و آزمون مقایسه میانگین چند جامعه استفاده شده است. نتایج حاصل، حاکی ازآن است که در میان متغیرهای جمعیت‌شناختی سن و وضعیت شغلی پاسخگویان، در زمره متغیرهای معنادار قرار داشته و در نهایت از نظر خریداران محصولات غذایی فروشگاه، بسته‌بندی، کیفیت ارائه خدمات، چیدمان وخصوصا موقعیت مکانی فروشگاه از تأثیرگذاری قابل توجهی بر رفتار خرید و رضایتمندی مشتریان برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها