تاثیر بی‌ثباتی صادرات محصولات کشاورزی در رشد اقتصادی (مورد ایران)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مربی و دانشجوی دکتری، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور

2 دانش آموخته شیلات، منابع طبیعی- شیلات، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر این باور وجود دارد که سیاست توسعه صادرات تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. در ایران نیز اخیرا این سیاست به ویژه در مورد کالاهای غیر‌نفتی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. در این مطالعه با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی در ارزآوری کشور و تاثیر آن بر رشد اقتصادی به بررسی شاخص بی‌ثباتی کل محصولات‌ کشاورزی پرداخته شده است. سپس به بررسی تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در طی سالهای 1367- 1390 پرداخته‌ شده است. ابتدا تست ایستایی انجام شده و نتیجه شده که از روش ARDL برای تخمین آن استفاده گردد. بنابراین در بلندمدت شاخص بی‌ثباتی صادرات محصولات کشاورزی و نیروی کار شاغل در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته است و صادرات محصولات کشاورزی و انباشت سرمایه در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها