دوره و شماره: دوره 13، شماره 75، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1-99 

مروری

مزیت نسبی ایران در صادرات فناوری

صفحه 47-56

محمد رضا عابدین مقانکی؛ بهروز دینی


ارائه الگوی عملیاتی جهت انجام بازاریابی ممتیکی در سازمان‌ها

صفحه 70-81

علی شائمی؛ سمیه صالحی؛ مرضیه خیرمند؛ حمید فراقیان