دوره و شماره: دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-90 
بررسی شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد صادراتی

صفحه 44-59

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ فرج‌اله رحیمی؛ سیده مهناز موسوی