تاثیر تبلیغات از طریق پیام کوتاه بر ابعاد مختلف ارزش ویژه نام تجاری در صنعت بیمه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی، دانشگاه سمنان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تبلیغات از طریق پیام کوتاه و ابعاد چهارگانه ارزش ویژه نام تجاری در نمایندگی‌های بیمه ملت مشهد انجام شده است. جهت دستیابی به این هدف به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای با تخصیص متناسب، دو نمایندگی از دو نقطه با شرایط فرهنگی و درآمدی کاملا متفاوت در مشهد انتخاب و نمونه‌گیری از این دو نمایندگی به نسبت تعداد مشتریان در هر کدام از نمایندگی‌ها انجام شده است. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تبلیغات از طریق پیام کوتاه با همه چهار بعد ارزش ویژه نام تجاری به طور معنادار و مثبتی در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، ف. و احمدی، ش. طراحی معماری مناسب برای سیستم‌های پرداخت سیار در سطح ملی. اثر ارائه شده به اولین کنفرانس دولت همراه، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد، 1388
احمدی، م؛ عمیدیان، ع. و علویان، س. بررسی امنیت در پروتکل‌های پرداخت با موبایل با استفاده از شبیه سازی. اثر ارائه شده به اولین کنفرانس دولت همراه، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد،1388
بافنده ایمان دوست، ص؛ فهیمی فرد، م. و آراسته، ش. بررسی تأثیر شخصی سازی بر استقبال شهروندان از تبلیغات با پیام کوتاه (مطالعه موردی: شهر مشهد). مجله دانش و فناوری، 2(3)، 144صص-128،1389
رهنما، ف. ملاحظات حریم خصوصی در تجارت سیار و الکترونیکی. ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات، 89، صص23-20،1390
قانع، س. بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی به وسیله موبایل. اثر ارائه شده به اولین کنفرانس دولت همراه، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد،1388
کیا، ع. تلفن همراه یک رسانه. ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی، کتاب ماه علوم اجتماعی، ویژه تبلیغات بازرگانی 2 و تلویزیون، 30، 17-4، 1389
میرا، س. و نجفی، ز. عوامل موفقیت و نفوذ، چالش‌ها و موانع در بازاریابی الکترونیکی به وسیله سرویس پیام کوتاه (بخش دوم). ماهنامه اتاق ایران، 36، 21صص-18،1388
Aaker, D.A. Managing Brand Equity, The Free Press, New York, NY,9998
Banerjee, S. and Yancey, S. “Enhancing Mobile Coupon Redemption in Fast Food Campaigns”, Journal of Research in Interactive Marketing, Vol. 4 No. 2, pp. 97-110,2010.
Barwise, P., & Strong, C. Permission-Based Mobile Advertising. Journal of Interactive Marketing, 16 (1),P.P. 14-24, 2002
Blanco, C. F., Blasco, M. G., & Azorin, I. I. Entertainment and Informativeness as Precursory Factors of Successful Mobile Advertising Messages, Communications of the IBIMA,P.P. 1-11,2010
Dickinger, A., Haghirian, P., Murphy, J., & Scharl, A. An Investigation and Conceptual Model of SMS Marketing. Paper Presented at the 37th Hawaii International Conference on System Sciences, 2004
Doyle, S. “Software Review: Using Short Message Services as a Marketing Tool”, Journal of Database Marketing, Vol. 8 No. 3, pp. 273-7, 2009
Ferris, M. “Insights on Mobile Advertising, Promotion, and Research”, Journal of Advertising Research, Vol. 47 No. 1, pp. 28-37,2007
Haghirian, P., & Madlberger, M. (2007). Consumer Attitude Toward Advertising via Mobile Devices: an Empirical Investigation Among Austrian Users. ECIS2005, 44pp. 1- 12,2007
Ho, S. Y.. The Effects of Location Personalization on Individuals' Intention to Use Mobile Services. Decision Support Systems, 1pp.11,2012
Jingjun xu, D. The Influence of Personalization in Affecting Consumer Attitudes Toward Mobile Advertising in China. The Journal of Computer Information Systems,P.P. 9-19, 2007
Joseph, M. and Stone, G. “An Empirical Evaluation of US Bank Customer Perceptions of the Impact of Technology on Service Delivery in the Banking Sector”, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 31 No. 4, pp. 190-202, 2003
Kavassalis, P., Spyropoulou, N., Drossos, D., Mitrokostas, E., Gikas, G. and Hatzistamatiou, A. “Mobile Permission Marketing: Framing the Market Inquiry”, International Journalof Electronic Commerce, Vol. 8 No. 1, pp. 55-79.
Matzler, K., & Renzl, B. The Relationship Between Interpersonal Trust, Employee Satisfaction, and Employee Loyalty. Total Quality Management and Business Excellence, 17(10), 1261–1271,2006
Merisavo, M. and Raulas, M. “The Impact of E-mail Marketing on Brand Loyalty”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 13 No. 7, pp. 498-505,2004
Ngai, E. W. T., & Gunasekaran, A. A Review for Mobile Commerce Research and Applications. Decision Support Systems, 43,pp. 3-15,2007
Nysveen, H., Pedersen, P.E. and Thorbjørnsen, H. “Intention to Use Mobile Services: Antecedents and Cross-Service Comparisons”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.33(3),2005
Okazaki, S., & Taylor, C. R. What is SMS Advertising and Why do Multinationals Adopt It? Answers from an Empirical Study in European Markets. Journal of Business Research, 61(1),pp. 4-12. 2008
Park, T., Shenoy, R., & Salvendy, G. Effective Advertising on Mobile Phones: a Literature Review and Presentation of Results From 53 Case Studies. Behaviour & Information Technology, 27(5),pp. 355-373.2008
Phumisak, S. Donyaprueth, K. and Do Ba K, “Mobile Marketing and Consumer Perceptions of Brand Equity”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics Vol. 24 No. 4, 2012 pp. 539-560,2012
Rettie, R., Grandcolas, U. and Deakins, B. “Text Message Advertising: Response Rates and Branding Effects”, Journal of Targeting, Measurement, and Analysis for Marketing, Vol. 13 No. 4, pp. 304-12,2005
Saadeghvaziri, F., & khodadad Hosseini, H. Mobile Advertising: An Investigation of Factors Creating Positive Attitude in Iranian Customers. African Journal of Business Management, 5(2),pp. 394-404.2011
Scharl, A., Dickinger, A. and Murphy, J. “Diffusion and Success Factors of Mobile Marketing”, Electronic Commerce Research and Applications, Vol. 4, pp. 159-73,2005
Schierholz, R., Kolbe, L.M. and Brenner, W. “Mobilizing Customer Relationship Management: a Journey from Strategy to System Design”, Business Process Management Journal, Vol. 13 No. 6, pp. 830-52.
Tähtinen, J. Mobile Advertising or Mobile Marketing: a Need for a New Concept?. Paper Presented at Conference of the Frontiers of e-Business Research.
Van der Waldt, D. L. R., Rebello, T. M., & Brown, W. J. Attitudes of Young Consumers Towards SMS Advertising. African Journal of Business Management, 3(9)pp. 444-452, 2009
Vesanen, J. “What is Personalization? A Conceptual Framework”, European Journal of Marketing, Vol. 41 Nos 5/6, pp. 409-18,2007
Wang, T., Oh, L. B., & Wang, K. “Antecedents and Consequences of Mobile Advertising Inteusiveness.” Paper Presented at the 9th International Conference on Electronic Business,2009
Wang, W.T, li, H.M. Factors Influencing Mobile Services Adoption: a Brand-Equity Perspective. Internet Research, 22(2), 142-179.
Yoon, K. Retraditionalizing the Mobile: Young People’s Sociality and Mobile Phone use in Seoul, South Korea, European Journal of Cultural Studies 6 (3), pp.327-343.2003
Zabadi, A. M. A., Shura, M., & Elsayed, E. A. Consumer Attitudes Toward SMS Advertising Among Jordanian Users. International Journal of Marketing Studies, 4(1),pp 1-18.2012
Zhang, Y. (2009). A Study of Corporate Reputation’s Influence on Customer Loyalty Based on PLS-SEM Model. International Business Research, 2(3),pp 28-35,2009
Zhu, F.X., Wymer, W. Jr and Chen, I. “IT-Based Services and Service Quality in Consumer Banking”, International Journal of Service Industry Management, Vol. 13 No. 1, pp. 69-90,2002