بررسی رابطه مبادله ایران در صادرات مواد خام و واردات کالاهای سرمایه‌ا‌ی طی دوره(1392-1388)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

2 پژوهشگر و عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

رابطه مبادله به این موضوع می‌پردازد که یک اقتصاد، چه اندازه محصول را از طریق ارزش یک واحد محصول صادراتی خود، می‌تواند خریداری نماید. مواد خام، بخشی از صادرات کالایی ایران را تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر، بخشی از تشکیل سرمایه ناخالص کشور نیز از ناحیه واردات کالاهای سرمایه‌ای فراهم می‌گردد. این مقاله، رابطه مبادله بین مواد خام صادراتی و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی ایران را برای دوره 1392-1388 بررسی کرده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که رابطه مبادله بین مواد خام صادراتی و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی کشور در سال‌های 1391 و 1392 به‌شدت وخیم شده است.

کلیدواژه‌ها


Bureau of Labor Statistics (BLS) Handbook of Methods (2013), Chapter 15, International Price Indexes, Last Modified Date: July 10.2013
Spraos, J. The Statistical Debate on the Net Barter Terms of Trade Between Primary Commodities and Manufactures, Economic Journal, vol. 90,1980
Obstfeld, M., Rogoff, K. (1996), Foundations of International Macroeconomics. Cambridge, MA: MIT Press,9996
Prebisch, R "The Economic Development of Latin America and its Principle Problems”, Economic Bulletin for Latin America,9950
Singer, Hans “The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries” The American Economic Review, Vol. 40, No. 2,9950
UNCTAD (2008), Trade and Development Report,2008
World Bank, World Integrated Trade Solution (WITS).