تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات برعملکرد صادراتی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به نقشی که صادرات در ایجاد فرصت اشتغال و تأمین ارز جهت واردات به ویژه در کشورهای درحال توسعه دارد، حضور مداوم در بازارهای بین‌المللی دارای اهمیت حیاتی می‌باشد. با توجه به پیچیدگی رقابت‌های فزاینده، دقت در تصیم‌گیری مطلوب و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب در سطوح مختلف، ضرورت پیدا کرده که هدف این سیاست‌ها بهبود عملکرد صادراتی شرکت‌ها یا تحریک آن‌ها برای شروع و ادامه فعالیت‌های صادراتی است. هدف این مطالعه تحلیل نحوه و میزان تأثیرگذاری برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران می‌باشد. برای این منظور از مدلی جهت بررسی تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی استفاده گردید که جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای بین شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران توزیع و سپس با استفاده از فن آماری مدل‌یابی معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از برنامه‌های تشویق صادرات به‌طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر نداشته اما به‌طور غیرمستقیم و از طریق تأثیرگذاری بر قابلیت‌های مرتبط با صادرات و اثر آن بر استراتژی بازاریابی صادراتی تأثیر مثبت و معنادار دارند. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهادهایی برای افزایش اثربخشی برنامه‌های تشویق صادرات ارائه شده که می‌تواند مورد استفاده سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


آیین­نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجار (مصوب 1387/2009)
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب 1350/1971)
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدید‌آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای (مصوب 1383/2004)
سریع القلم، محمود، مبانی عشیره ای فرهنگ سیاسی ایران، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی،فروردین و اردیبهشت. 1378
عظیمی، محمد و شهروز شریعتی، (1389) ، مالکیت معنوی به مثابه افزایش اقتدار ملی، بررسی نقش رعایت حقوق مالکیت معنوی بر تحقق اقتدار ملی مطابق نظریه توانمندسازی نظام‌ها، مندرج در مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی- هنری و حقوق مرتبط، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1389
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب 1348/1970)
قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386/2008)
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات  و آثار  صوتی (مصوب 1352/1973)
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (مصوب 1379/2000)
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) (مصوب 1375/1996)
قانون تجارت (مصوب 1311/1932)
قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال (مصوب 1382/2003)
قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی(مصوب 1383/2005)
فتحی­زاده، امیر هوشنگ ، تجارت و محیط زیست، تهران، چاپ و نشر بازرگانی. 1386
فتحی‌زاده،‌ امیرهوشنگ و انور کمری ، حمایت از ذخایر ژنتیک و محصولات کشاورزی در چارچوب حقوق مالکیت فکری، فصلنامه پژوهشهای تجارت جهانی، سالهای سوم و چهارم، شماره‌های 12و13. 1387
نوروزی، حسین،(1386)، جهانی شدن و توسعه حقوق مالکیت فکری در اقتصاد جهانی، پایان نامه دکتری، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق.1386