دوره و شماره: دوره 13، شماره 74، آذر و دی 1394 

مروری

بررسی مزیت رقابتی عسل طبیعی ایران

صفحه 1-10

فریده عسکرپور کبیر؛ حمیدرضا حری؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی