بررسی راه کارهای برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

به کارگیری راه کارهای برندسازی در بخش صنعت نفت و صنایع وابسته ، باعث شناسایی بهتر و ایجاد تصویری مثبت از صنعت نفت ایران در داخل و خارج شده و با ایجاد برند جهانی و افزایش اطمینان در مشتریان و سرمایه‌گذاران، میزان سرمایه-گذاری داخلی و خارجی را افزایش می دهد. برند جهانی صنعت نفت در میان مدت باعث رونق اقتصادی و در بلند مدت منجر به تأمین سعادت، رفاه اقتصادی و تضمین امنیت کشورمان ایران خواهد شد.
این پژوهش با هدف تعیین راه کارهای برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد روایی تحقیق توسط خبرگان و صاحب نظران و پایایی آن با تعیین آلفای کرونباخ (877/0 ) مورد تایید قرار گرفت .
براساس یافته های حاصل از ادبیات پژوهشی و یافته های این تحقیق، عواملی نظیر مدیریت استراتژیک برند، حمایت های قانونی ، کانال توزیع مناسب ، نوآوری و نیروی انسانی متخصص با ایجاد ارزش افزوده و مزیت رقابتی، نقش مهمی در ایجاد و تقویت برند صنعت نفت و صنایع وابسته و حضور فعالانه این صنعت در بازارهای جهانی ایفا می نمایند.
همچنین مطابق نتایج حاصل از این پژوهش در بخش خصوصی مهمترین راه کار برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته مدیریت استراتژیک برند و در بخش دولتی مهمترین راه کار تقویت و ارتقای برند صنعت نفت و صنایع وابسته، حمایت های قانونی می باشد.

کلیدواژه‌ها


تامپسون، آرتور اِی. گمبل جان اِی. مدیریت استراتژیک، اصول و شیوه‌های عمل. ترجمه محمد علی عبدالوند و هاشم نیکو مرام. تهران: مبلغان. 1392.
تمپورال، پائول. علایم تجاری در آسیا. ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، تهران: امیرکبیر. 1382.
حسینی، سیدمحمود. ابوالفضلی، سید ابوالفضل. رحیمی هلری، محمد. بررسی تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی.32. 1388.
حقیقی نسب، منیژه. یزدانی، حمیدرضا. مرادی، الهام. تأثیر ارزش‌های برند بر عملکرد رابطه در بازارهای B2B. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 8. 1390.
درگی، پرویز. دلایل کامیابی برندهای برتر جهانی. تهران: انتشارات بازاریابی. 1391.
ذباح، لیلا. مدیریت منابع انسانی صنعت نفت در پرتو انرژی‌های استراتژیک حاکم بر بخش انرژی. مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. سال 3، شماره 7. 1388.
سیدجوادین، سیدرضا. امینی، علیرضا. امینی، زهرا. ارزیابی تاثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی.چشم‌انداز مدیریت بازرگانی. 36. 1389.
شیروی، عبدالحسین. حقوق نفت و گاز. تهران: نشر میزان. 1393.
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386
قیومی، زهرا. مبینی دهکردی، علی. شریفیان، محمد علی. نقش مدیران ارشد در پیاده سازی چشم‌انداز در صنعت نفت ایران. نشریه انرژی ایران. دوره 14، شماره 2. 1390.
کاتلر، فیلیپ. پفورچ، والدمار. مدیریت برندهای صنعتی. ترجمه کامبیز حیدرزاده.تهران: سیته. 1389.
کلر، کوین لین. مدیریت استراتژیک برند. ترجمه عطیه بطحایی. تهران: سیته. 1391.
محمدیان، محمود. رونقی، محمدحسین. استراتژی‌ها و تکنیکهای ارتقای برند. تهران: مهربان نشر. 1390.
مهدی زاده، محمدرضا. هویت، برند و نشان سازمانی: نگاهی به تحول هویت و نشان صنعت نفت ایران و مقایسه با دو شرکت نفتی. مدیریت و منابع انسانی صنعت نفت. سال 3، شماره 11. 1391.
نیاکان، سید رضا. تندکار،سیده هدیه. برندسازی، سرمایه‌گذاری نامرئی. رشت: وارسته. 1390.
هاشم‌زاده، غلامرضا. سمیعی‌نصر، محمود. محمدی آزاد، غلامرضا. 1392. ارائه مدلی به منظور غلبه بر چالش‌های شرکت‌های صنایع غذایی در ورود به عرصه مدیریت برند. بانک مقالات بازاریابی ایران.
هاشمیان اصفهانی، مسعود. زارعی، مسعود. مشهدی فراهانی، هومن. ژاله کریمی، وحید. رویکرد نوآورانه در رفع مهمترین چالش‌های صنعت نفت. مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. سال 2، شماره 2. 1387.
یدقار، علی. تدین طهماسبی، مسعود. مدیریت استراتژیک بازاریابی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مطالعه موردی: مدل برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی در شرکت‌های GC ایرانی کنفرانس بین‌المللی مدیریت بازاریابی. 1385.
Blomback, A & Axelsson, B. The Role of Corporate Brand Image in the Selection of New Subcontractors. Journal of Business & Industrial Marketing, 22(6): 418-430, 2007.
Chan-Olmsted, Sylvia M. Competitive Stratrgy for Media Firms: Strategic and Brand Management in Changing Media Markets, London: Lawrence Erlbaum Associates, 2006.
Darren Colman. Leslie de Chernatony. George Christodoulides. B2B service brand identity: Scale development and validation. Industrial Marketing Management. 40:1163-1071, 2011.
Dugar, A. Marketing of petrol in India–transformation of an undifferentiated low involvement commodity into high involvement brands. Innovative Marketing 3 (4): 52-59, 2007.
Keller,Kevin Lan. Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity. 3rd ed, 2008.
Kotler, P, Pfoertsch, W. B2B Brand Management. Germany, Springer, 2006.
Kuhn, Kerri-Ann & Alpert , Frank. Pope, Nigel K LI. An Application of Keller’s Brand Equity Model in a B2B Context.Qualitative Market Research: An International Journal, 11. 2008.
Paris Convention for protection of Industrial Property, 1883.
Sutton. D, & Klein, T. Enterprise Marketing Management. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc Publishing, 2003.
Vallaster Christine, Adam Lindgreen. Formation: Brand actors and the corporate brand strategy situational context for a business-to-business. Brand Industrial Marketing Management. 40, 2011.