بررسی مزیت رقابتی عسل طبیعی ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

همواره عدم تشخیص پتانسیل‌ها و توان بالقوه یک کشور در صادرات و عدم درک بازارهای هدف مناسب برای محصولات، فرصت زیادی از صادرکنندگان را می‌گیرد، پس شناسایی کالاهای مزیت‌نسبی‌دار در کشور دارای اهمیت فراوان است و می‌تواند باعث دستیابی و افزایش مزیت‌رقابتی محصولات در سطح جهانی شود. در این پژوهش شاخص‌های مزیت‌ نسبی و مزیت‌رقابتی عسل‌طبیعی ایران در سال‌های 1387-1391 محاسبه شده است. برای این منظور شاخص‌توان‌رقابتی و شاخص سهم بازار پایدار محاسبه شده‌است. بر اساس شاخص توان رقابتی ایران از توان رقابتی برخوردار است، هم چنین بر اساس شاخص سهم بازار پایدار، عملکرد رقابتی عسل‌طبیعی ایران در بازارهای هدف ، معمولا منفی برآورد شده است . بدین ترتیب، مزیت‌رقابتی عسل طبیعی ایران طی دورة مورد بررسی دارای روند مشخص و پایدار نیست. . پس کشور ایران باید بدنبال کشورهایی برای بازار هدف خود باشد که آن کشورها خود مصرف‌کننده نهایی باشند و کشور ایران خودش ارزش افزوده کالای تولیدی خود را کسب کند.

کلیدواژه‌ها


اکبری فرد، حسین «بررسی مزیت‌نسبی و رقابت هزینه‌ای در تولید و صادرات فرش دست باف استان کرمان»، فصل نامه پژوهش‌های اقتصادی- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سال اول، شماره 1، پاییز 1391، ص 33-47، 1390.
بهکیش، محمدمهدی، «هزینه منابع داخلی شاخصی برای اندازه‌گیری مزیتهای اقتصادی و کاربرد آن در ایران»، مجله برنامه و بودجه شماره 36 ص 3-26، 1387.
حسینی، سیدشمس الدین و احتیاطی، احسان، «مزیت رقابتی و اندازه‌گیری آن مطالعه موردی متانول ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال 8 شماره 28 پاییز 1385 صفحات 193- 169، 1385.
راسخی، سعید و ذبیحی لهرمی، المیرا، «مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی ایران طی دورة زمانی 1385 - 1381»، نشریه اقتصاد، تحقیقات اقتصادی، - شماره84، صص 93 تا 118، 1386.
سازمان جهادکشاورزی، اداره جهادکشاورزی استان کرمان،بخش امور دام و طیور و زنبورعسل و کرم ابریشم.
سالواتره، دومنیک، تجارت بین‌الملل، حمیدرضا ارباب، تهران، نشر نی، چاپ ششم، 1385.
سایت industry/honey-industry-statistic  www.honey.com/honey-
سایت زنبورعسل ایران http://www.mellifera.ir
سایت سازمان غذا و دارو http://www.FAO.org
عابدین، محمدرضا، عسگری، منصور، «مزیتهای نسبی واولویت‌بندی بازارهای هدف عسل صادراتی»، اقتصادکشاورزی و توسعه، سال سیزدهم، شماره 50،
ص 200 - 167، 1384.
قربانی، محمد، شعبان‌زاده، مهدی و فرهمند گلیان، کاظم، «ارزش خدمات اکولوژیکی و اقتصادی زنبور عسل در استان خراسان رضوی»، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، شماره 89، ص 71 - 60، 1389.
قره‌چه، منیژه و مرادی، رضا، «بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات صنعت کفش و دمپایی»، چشم‌انداز مدیریت، شماره 31 تابستان 1388 صفحات 117 - 99، 1388.
لاکوست، سوفی، اسرار درمان با عسل، احسان مقدس، انتشارات نیلوبرگ، 1387.
متفکر آزاد، محمدعلی، غالبی، صادق، جهانگیری، خلیل، «بررسی مزیت‌نسبی و اولویت‌بندی بازارهای هدف صادرات صنایع پوست و چرم»، پژوهش نامه علوم اقتصادی، علمی-پژوهشی،سال ششم، شماره 11، ص 168 - 149، 1388.
نصرالهی، خدیجه، قندهاری، مهسا، بویرحسنی، امید، «ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی کشور بارویکرد عضویت در سازمان تجارت جهانی با تعیین مزیت‌نسبی (روش DRC)، مزیت رقابتی (روش UC)، و تحلیل ضرایب حمایتی (NPC) (مطالعه موردی لوله سازی اهواز)»، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی شماره 60 صفحات 33-1، 1390.
هومن، تقی و حسینی، میرعبدالله،«محاسبه هزینه منابع داخلی محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی»، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، شماره 27، صفحات 107-91، 1382.
Abebe, Assefa, "Market Chain Analysis of Honey Production: in Atsbi emberta District" Eastern Zone of Tigray National Reginal State M.Sc. Thesis, Haramaya University, 2009.
Bruno, Michael, "Domestic Resource Cost and Effective Protection: Clarification and Synthesis", Journal of Political Economy.
Echhard, Siggel, E , "International Competitiveness and Comparative Advantage: A Survey and a Proposal for Measurement, Department of Economics", Concordia University, Montreal.
FAO," Comparative advantage and competitiveness of major crops, policy analysis study Egypt", Food and Agriculture Organization of the United Nation, 2001.
Karikari, John, A."International Competitiveness and Industry Pricing in Canadian Manufacturing" The Canadian Journal of Economics, Vol.21. No.2, pp 410-426, 1988.
Porter, Michael E, "Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors", New York Ny: The Free Press, 1980.
Quddus, Muhammad A, Usman, Mustafa, "Comparative Advantage of Major Crops Production in Punjab: An Application of Policy Analysis Matrix", The Lahore Journal of Economics 16,: pp. 63-94, 2011.
 WEI Guo-xue, HUANG Ji-kun, YANG Jun, "Honey Safety Standards and Its Impacts on China's Honey Export", Journal of Integrative Agriculture, 11(4): 684-693, 2012.
Yong, J, Seong, L Shin, K, "The Relationships among Manufacturing Innovation, Competitiveness, and Business Performance in the Manufacturing Industries of Korea." International Journal Adventure. Manuf. Technol, 38, pp.840–850, 2008