تاثیر سیاست سرمایه در گردش بر ریسک سقوط قیمت سهام

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 رئیس پژوهش دانشگاه

2 دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

مقدمه: مدیریت سرمایه در گردش به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه نشود.
هدف مقاله: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست سرمایه در گردش بر ریسک سقوط قیمت سهام در فاصله زمانی 1388 تا 1392 می‌باشد.
روش پژوهش: برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون لجستیک و ضریب همبستگی و نیز آزمون t و تجزیه تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار EVIEWS استفاده شده است.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که مدیریت شرکت می‌تواند با به کارگیری استراتژی‌های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و این استراتژی‌ها می‌تواند بر میزان ریسک و بازده شرکت‌ها و در نتیجه احتمال سقوط سهام تأثیر گذار باشد؛ لذا وجود دانش و تجربه سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران موجب می‌گردد که آن‌ها ارتباط میان ریسک و بازده را بهتر درک کرده و تصمیمات درست‌تری اخذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


پورحیدری، امید. هوشمند زعفرانیه، رحمت اله. 1391، مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها، پژوهش حسابداری، شماره 5، 18-1.
حسن پور، شیوا. 1388، بررسی تأثیر استراتژی‏های سرمایه‌ی در گردش بر بازده سهام، فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره 1، 19-1.
دیانتی، زهرا. مراد زاده، مهدی. محمودی، سعید. 1391، بررسی تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط (ریزش) ارزش سهام، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، سال اول، شماره دوم، 18-1.
فتحی، سعید. توکلی، سیدیاسین. 1388، بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی بنگاه‏های اقتصادی، بررسی‏های بازرگانی، شماره 36، 116-104.
فخاری، حسین. روحی، قاسم. 1392، بررسی تأثیر وجه نقد نگهداری شده و مدیریت سرمایه در گردش بر مازاد بازده سهام شرکت‌ها، مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره 14، 49-27.
فروغی، داریوش. میرزایی، منوچهر. 1391، تأثیر محافظه کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت‏های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره چهارم، شماره دوم، 117-77.
An, H., Zhang, T., "Instituional investors, stok price synchronicity, profitability index and equity price risk", Journal of Corporate Finance, 21, pp.1–15, 2014.
Autukaite, R., Molay, N., "Cash holdings, working capital and firm value: Evidance from France", http://ssrn.com, 2011.
Hutton, A.P., Marcus, A.J., Tehranian, H., "Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk", Journal of Financial Economics, 94, pp.67-86, 2009.
Kieschnick, R., LaPlante, M., "Working Capital Management and Shareholder Wealth", University of Texas at Dallas, School of Management: pp.18-21, 2009.
Kim, J.B., Li, Y., Zhang, L., "Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis", Journal of Financial Economics, Val 100, pp.639-662, 2011.
Kim, J.B., Zhang, L., (2010), "Does accounting conservatism reduce stock price crash risk?” Retrieved from http://www.Ssrn.Com.
Lazaridis,I., Tryfonidis, D., "Relationship Between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange", Journal of Financial Management and Analysis, Vol.19, No.l, pp. 26-35, 2006.