راهکارهایی برای ارتقای کالاهای کم کیفیت با تاکید بر پدیده اطلاعات نامتقارن

نوع مقاله : مروری

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده
امروزه در حالی شاهد حضور گسترده کالاهای با کیفیت پایین در بسیاری از بازارها هستیم که بسیاری از تولیدکننده ها توانایی ارتقای سطح کیفی محصول خود را دارند ولی رغبتی به ارتقای کیفیت ندارند. این مقاله با استفاده از اقتصاد اطلاعات به دنبال شناسایی دلایل این پدیده انجام گرفته است تا با شناسایی عوامل و سعی در برطرف کردن آن ها، بتوان سطح کیفی محصولات را ارتقا داد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعات در این بازارها یک دلیل عمده برای حضور گسترده کالاهای با کیفیت پایین در بازار است. با توجه به یافته های تحقیق استفاده از نام تجاری و برندسازی توسط تولیدکنندگان توصیه می گردد تا با آشکارسازی اطلاعات برای مصرف کننده از انتخاب بد جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


پندیک، رابرت و دانیل رابینفیلد، اقتصاد خرد، جلد دوم، ترجمه احمد ذیحجه زاده، تهران، انتشارات سمت، 1382.
سالواتوره، دومینیک، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حمیدرضا ارباب، تهران، نشر نی، 1392.
شاکری، عباس، اقتصاد خرد 2 نظریه‌ها و کاربردها، تهران، نشر نی، 1390.
فرجی دیزجی، سجاد، تئوری اقتصاد خرد، تهران، انتشارات آگاه، 1390.
کاتلر، فیلیپ و گری آرمسترانگ، اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، اصفهان، نشر آموخته، 1390.
لیارد، ریچارد و آلن آرتور والترز، تئوری اقتصاد خرد، ترجمه عباس شاکری، تهران، نشر نی، 1388.
منکیو، گریگوری، نظریه اقتصاد خرد، ترجمه حمیدرضا ارباب، تهران، نشر نی، 1393.
واریان، هال، تحلیل اقتصاد خرد، ترجمه رضا حسینی، تهران، نشر نی، 1385.