بررسی سطح تعهدات آزادسازی کشورهای ملحق شده به WTO در بخش خدمات ساختمان و مهندسی مرتبط با آن

نوع مقاله : مروری

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی سطح تعهدات آزادسازی تجارت خدمات ساختمان و مهندسی مرتبط با آن در کشورهای ملحق شده به WTO می‌پردازد. بدین منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش‌ خدمات ساختمان و مهندسی مرتبط با آن در آن کشورها به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجاری آنها در بخش مذکور می‌پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مزبور این مهم استنباط می‌شود که سناریوهای کاملا متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش‌ خدمات ساختمان ایران و مهندسی مرتبط با آن قرار خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب 1378.
دستور‌العمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1382.
راستی، محمد و همکاران. «پیش‌نویس تعهدات ایران در زیربخش خدمات تحقیق و توسعه در الحاق به WTO»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390.
قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383.
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1384 و آیین‌نامه اجرایی آن.
قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و اجرای تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375.
کمالی اردکانی، مسعود؛ زارع، حسن . «جدول تعهدات افقی آزادسازی تجارت خدمات ایران»، فصلنامه پژوهش‌های تجارت جهانی، تهران، شماره 10 و 11، 1387.
گروه نویسندگان، سازمان جهانی تجارت: ساختار، قواعد و موافقت نامه‌ها، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران 1385.
_ World Trade Organization, GATS/SC/98
_ World Trade Organization, GATS/SC/122
_ World Trade Organization, GATS/SC/123
_ World Trade Organization, GATS/SC/124
_ World Trade Organization, GATS/SC/125
_ World Trade Organization, GATS/SC/126
_ World Trade Organization, GATS/SC/127
_ World Trade Organization, GATS/SC/128
_ World Trade Organization, GATS/SC/129
_ World Trade Organization, GATS/SC/130
_ World Trade Organization, GATS/SC/131
_ World Trade Organization, GATS/SC/132
_ World Trade Organization, GATS/SC/133
_ World Trade Organization, GATS/SC/134
_ World Trade Organization, GATS/SC/135
_ World Trade Organization, GATS/SC/136
_ World Trade Organization, GATS/SC/137
_ World Trade Organization, GATS/SC/138
_ World Trade Organization, GATS/SC/139
_ World Trade Organization, GATS/SC/140
_ World Trade Organization, GATS/SC/141
_ World Trade Organization, GATS/SC/142
 _World Trade Organization, GATS/SC/143
_ World Trade Organization, GATS/SC/144
_ World Trade Organization, GATS/SC/145
_World Trade Organization, GATS/SC/146
_World Trade Organization, GATS/SC/147
_ World Trade Organization, GATS/SC/148
 _World Trade Organization, GATS/SC/149
_World Trade Organization, GATS/SC/150
_World Trade Organization, GATS/SC/151