ارزیابی مزیت تولیدی شمش آلومینیوم ایران با روش هزینه منابع داخلی

نوع مقاله : مفهومی- تطبیقی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد بین‌الملل دانشگاه مازندران و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

توسعه فعالیت‌های صنعتی ‌صادرات‌گرا، مستلزم شناسائی مزیت‌های نسبی ‌و ایجاد مزیت رقابتی است، تا به پشتوانه تولید کالاهای رقابت‌پذیر و مزیت‌نسبی-رقابتی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابتی داشته باشند. نتایج محاسبه هزینه منابع داخلی برای فلز (شمش) ‌آلومینیوم، در صور قیمت بازای هر تن در چهار گزینه ممکن قیمت‌تمام شده در ایران، قیمت جهانی، قیمت سیف وارداتی و قیمت فوب صادراتی؛ و بر اساس دو حالت با احتساب برق ‌و گاز مبادله‌ای، و غیرقابل مبادله‌ای ‌و داخلی ‌و غیرقابل تجارت حاکی‌ از آن است که تولید فلز آلومینیوم در ایران در شرایط موجود مزیت تولیدی نداشته‌ و قیمت محصول حتی هزینه عوامل‌و نهاده‌های مبادله‌ای را کفاف نمی‌کند. در واقع، با احتساب برق‌ و گاز در کل هزینه غیرمبادله‌ای تولید، برای هر سه گزینه قیمتی محتمل فلز آلومینیوم، تولید هر یک دلار شمش آلومینیوم در ایران دست‌کم بیش از یک دلار هزینه تولید داخلی آن (با شرایط فعلی ضعف دانش فنی‌و بهره‌وری پایین جزئی و کلی عوامل تولید) است، مگر آنکه تحولات اصلاحی بنیادین در بهره‌وری عوامل تولید اعم از نیروی‌کار، انرژی، مواد اولیه و به طورخاص روزآمد شدن شکاف تکنولوژیکی صنعت آلومینیوم صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


توکلی، اکبر؛ سیف، الله مراد؛ و مسعود هاشمیان. معیار هزینه منابع داخلی و کاربرد آن در صنایع منتخب کشور، پژوهشنامه بازرگانی، سال چهارم، ش 16، پاییز، صص1-24، 1379.
جعفری صمیمی، احمد. مبانی اقتصاد مهندسی، دانشگاه علوم ‌و فنون مازندران، چاپ اول، 1376.
حسینی، میرعبداله‌و تقی، هومن. محاسبه هزینه منابع داخلی‌محصولات کشاورزی،پژوهشنامه بازرگانی، تابستان، صص91-107، 1382.
خدادادکاشی، فرهاد. ساختارو عملکرد بازار: نظریه‌و کاربرد آن در صنعت ایران. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1377.
سایت شرکت سهامی آلومینیم ایران- ایرالکو (1388). دسترس http://www.iralco.net/web/index.asp
Bruno,Michael.”Domestic Resource Costs and Effective Protection” Clarification and Synthesis. Journal of Political Economy. January/ February, PP: 16-33, 1972.
Edward, Leane. Sources of International Comparative Advantage, PP:84-86, 1984.
Ellison, G., E.L. Glaeser. Geographic Concentration in U.S. Manufacturing Industries: A Dartboard Approach. Journal of Political Economy 105 (5): 889-927, 1997.
Herfindal, Orris C. A General Evaluation of Competition in the Copper Industry, Copper Costs and Prices 1870-1957. Hohns Hopkins Press, Baltimore, xhap.70, 1959.
 Hosseini, Mir Abdollah and Mir Hadi Sayedi "A Survey of Iran's Foreign Commercial Terms of Trade". Iranian Journal of Trade Studies Quarterly, vol. 6, no. 22, p. 22-56, 2002.
Lerner A. P. The Concept of Monopoly & the Measurement of Monopoly Power, R. Econ. Studs. Vol1, PP157-75, 1934.
Marcon, E., and F. Puech (2005). Measures of the Geographic Concentration of Industries: Improving Distance based Methods. Mimeo (http://e.marcon.free.fr/publications/index.htm).
Mc Cloughan, P., Lognormality and the Size Distribution of Firms: Review and New Evidence from Computer Simulation, The Current State of Economic Science, Vol4, PP.2135-2155, 1999.
Morales Alfons. Marketplaces: Prospects for Social, Economic, and Political Development, Journal of Planning Literature, SAGE, May, 26, 3-17, 2011.
Perkins, F, C, Export Performance & Enterprise Reform in CHINA, Coastal Province, Devel & Cult,Change, PP:501-539, 1997.
UNCTAD (2011). Handbook of World Mineral Trade Statistics 1996-2011 (http://www.UNCTAD.Org/ infocomm/ Handbook/ Hbk 9601 cont.htm.
 UNCTAD (2012). Handbook of Statistics, New York and Geneva. available on http://www.UNCTAD.Org.
UNCTAD, Market Information in the Commodities Area. (www.unctad.org/ infocomm/ )
UNCTAD. TRAINS (Trade Analysis and Information System), unctad-trains.org, 2012.
UNCTAD/WB. WITS (World Integrated Trade Solution), wits.worldbank.org, 2012