بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد انرژی،‌پژوهشگاه صنعت نفت و معادن پژوهش و فناوری وزارت نفت

2 دانشجوی دکترای اقتصاد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین نرخ رشد شاخص قیمت سهام و مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، انجام شده است. در این تحقیق داده‌ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی1371-1391 و با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار و متغیرهای کلان اقتصادی معنی‌دار بوده و شوک‌های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تأثیر منفی دارند. البته تاثیر شوک‌های ناشی از نرخ ارز بر قیمت سهام از شوک‌های ناشی از نرخ تورم شدیدتر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


برازنده، محمد. اثر متغیر‌های کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، 1376.
عزیزی، فیروزه. آزمون تجربی رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره ١١ و ١٢، 1383.
قالیباف اصل، حسن. بررسی اثر نرخ ارز بر روی ارزش شرکت در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1381.
کریم زاده، مصطفی. بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی دراقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 26، 1385.
گجراتی، دامودار. «مبانی اقتصاد سنجی»، ترجمه ابریشمی، حمید، جلد اول و دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1378.
نوفرستی، محمد. ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. دانشگاه شهید بهشتی. انتشارات رسا، 1378.
Achsani, N. and H.G. Strohe. Stock Market Returns and Macroeconomic Factors, Evidence from Jakarta Stock Exchange of Indonesia 1990-2001, Universität Potsdam, Wirtschaftsund Sozialwissenschaftliche Fakultät, Discussion Paper, 2002.
Chen N.F., R. Roll and S.A. Ross. Economic Forces and the Stock Market,Journal of Business, 1986, Vol. 59, No. 3, pp. 383-403.
Cheung YW and Ng. International Evidence on the Stock Market and Aggregate Economic Activity,Journal of Empirical Finance, 1998, Vol. 5, pp. 281-296.
Christophergan and et.al, "Macroeconomic variables and stock market interactions: New Zeland evidence", the Journal of Investment Management and Financial Innovation. 2006, pp.89-101.
Elton, E.J. and M. Gruber. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, – Fourth Edition, John Wiley & Sons, 1991.
Fama, E., & French, K. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56, 1993.
Fama E.F. Stock Returns, Real Activity, Inflation and Money, American Economic Review, 1981, Vol. 71, No. 4, pp. 545-565.
Fisher, R. A. The Genetical Theory of Natural Selection. Oxford: Oxford University Press, 1930.
Fischer, D.E. & Jordan, R.J. Security Analysis and Portfolio Management (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall, pp. 622-36, 1991.
Fung H.G. and C.J. Lie. Stock Market and Economic Activities: A Casual Analysis, Pacific- Basin Capital Markets Research, Amsterdam, 1990.
Granger, C. W. J. “Developments in the study of cointegrated economic variables”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 48, 213- 228, 1986
Hernandez, Leonardo, "Inflation Y Retorno Bursatil, Una Invetigacion Empricia: Chile 1960-1983", Cuadernos-De-Econmia, December 1990, PP.381-406.
Johansen, S.and Juselius, K., 1990, “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration– with Applications to the Demand for Money,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 52, No. 2, pp. 169–210.
Kwon, C.S. and T.S. Shin. “Cointegration and Causality between Macroeconomic Variables and Stock Market Returns”, Global Finance Journal, 1999, Vol. 10, No. 1, pp. 71-81.
Laidler, D.E.W. and Parkin J.M. “Inflation. A Survey”, Economic Journal, pp795, 1975.
Lee, Unro, "Further empirical test of the proxy effect hypothesis: some international evidence", Journal of international Financial Market Institution and Money, summer 1996, pp.35-46.
Leigh, L. Stock Return Equilibrium and Macroeconomic Fundamentals, International Monetary Fund Working Paper, 1997, No. 97/15, pp. 1-41.
Lili and Zvliv f.Hv. Responses of the Stock Market to Macroeconomic Announcements across Economic States IMF Working Paper (93-97), 1998.
Madsen, B. Jakob. “Share Returns and the Fisher Hypothesis Reconsidered”. Applied Financial Economics, No.12, PP. 565-574, 2002.
Maysami, R.C. and T.S. Koh A. “Vector Error Correction Model of the Singapore Stock Market”, International Review of Economics and Finance, 2000, Vol. 9, pp. 79-96.
Muradoglu, Yaz Gulnur, & Metin, Kivilcim. (1996). “Efficiency of the Turkish Stock Exchange with Respect to Monetary Variables: A Cointegration Analysis”. European Journal Of Operational Research, No. 90, PP. 566-576.
Poon, S and S.J. Taylor. “Macroeconomic Factors and the UK Stock Market”, Journal of Business and Accounting, 1991, Vol. 18, No. 5, pp. 619-636.
Richard Roll and Stephen, A. Ross, “An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory”, Journal of Finance, 35 (December, 1980).
Richard Roll and Stephen, A. Ross, “The Arbitrage Pricing Theory Approach to Strategic Portfolio Planning”, Financial Analysts Journal, 40 (May-June 1984).
Ross, S.A. “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing”, Journal of Economic Theory, 1976, Vol. 13, No. 3, pp. 341-360.