دوره و شماره: دوره 19، شماره 107، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-141 
4. اثرات تسهیلات پرداختی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن

صفحه 63-76

سعید فراهانی فرد؛ امید علی عادلی؛ محمدرضا فتحی؛ فرشاد قلی پور


8. ماهیت حقوقی تعهد پذیره نویسی

صفحه 125-141

یعقوب نوروزی؛ محسن شمس الهی