مدل‌سازی و طراحی انبار عبوری موقت با در نظرگرفتن فضا و رضایت خرده فروشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دپارتمان مهندسی‌صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، ایران

2 استادیار، دپارتمان مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

طراحی سیستم ورود کالاها به انبار، چیدمان، جابهجایی و خروج کالاها از انبار بسیار حیاتی است، تا عملیات انبارها با حداکثر بهرهوری انجام پذیرد. جهت سرعت بخشیدن به عملیات انبار، استفاده از انبارهای عبوری موقت (Cross Dock) اهمیت چشمگیری یافته‌‌ است. استفاده از انبارهای عبوری موقت یک استراتژی توزیع است که نقش مهمی در بالا بردن کارایی شبکه‌‌های توزیع و کاهش زمان پاسخگویی به نیاز مشتریان دارد. در روش تخلیه و بارگیری کالا از طریق انبارهای عبوری موقت، کالاها بهوسیله کامیون‌‌های ورودی تخلیه و با اندکی وقفه زمانی و گاهی نیز  بدون هیچگونه معطلی، در بخش انبارش موقت، بهصورت مستقیم در کامیون‌‌های خروجی بارگیری می‌‌شوند. این مطالعه به مدلسازی و طراحی انبار عبوری موقت می‌‌پردازد و هدف اصلی آن، طراحی انبار عبوری موقت و تخصیص خردهفروشان مختلف به مکان‌‌های کف در‌‌دسترس انبار است، به‌‌گونه‌‌ای که مسافت نهایی طی شده در انبار و نیز فضای خالی انبار حداقل شوند و همچنین رضایت خرده‌‌فروشان، از طریق در‌‌نظر گرفتن اولویت‌‌های حمل آن‌‌ها حداکثر شود. برای حل مسأله از روش اپسیلون محدودیت تکامل‌‌یافته استفاده شده است. در نهایت جهت توسعه مدل، ایده‌‌ها و پیشنهادهایی ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


 
Aghaei, J., Amjady, N., & Shayanfar, H. A. (2011), Multi-objective electricity market clearing considering dynamic security by lexicographic optimization and augmented epsilon constraint method. Applied Soft Computing, 11(4), 3846-3858.
Apte, U. M., & Viswanathan, S. (2000), “Effective cross docking for improving distribution efficiencies”. International Journal of Logistics, 3(3), 291-302.
Bartholdi, J. J., & Gue, K. R. (2004), The best shape for a crossdock. Transportation Science, 38(2), 235-244.
Ekren, B. Y., Sari, Z., & Lerher, T. (2015), Warehouse design under class-based storage policy of shuttle-based storage and retrieval system. IFAC-PapersOnLine, 48(3), 1152-1154.
Horta, M., Coelho, F., & Relvas, S. (2016), Layout design modelling for a real world just-in-time warehouse. Computers & industrial engineering, 101, 1-9.
Jayaraman, V., & Ross, A. (2003), “A simulated annealing methodology to distribution network design and management”. European Journal of Operational Research, 144(3), 629-645.
Kinnear, E. (1997), Is there any magic in cross-docking?. Supply Chain Management: An International Journal, 2(2), 49-52.
Ladier, A. L., & Alpan, G. (2016), Cross-docking operations: Current research versus industry practice. Omega, 62, 145-162.
Matić, D., Kratica, J., Filipović, V., & Dugošija, D. (2012), Variable neighborhood search for multiple level warehouse layout problem. Electronic Notes in Discrete Mathematics, 39, 161-168.
Mavrotas, G. (2009), Effective implementation of the ε-constraint method in multi-objective mathematical programming problems. Applied mathematics and computation, 213(2), 455-465.‏
PapersOnLine, I. F. A. C. (2018), Research on Optimization for Safe Layout of Hazardous Chemicals Warehouse Based on Genetic Algorithm Dai bo*, Li yanfei*, Ren haisheng**, Liu xuejun*, Li cuiqing.
Sandal, S. (2005), Staging approaches to reduce overall cost in a crossdock environment (Doctoral dissertation, University of Missouri--Columbia).
Van Belle, J., Valckenaers, P., & Cattrysse, D. (2012), Cross-docking: State of the art. Omega, 40(6), 827-846.
Vis, I. F., & Roodbergen, K. J. (2008), Positioning of goods in a cross-docking environment. Computers & Industrial Engineering, 54(3), 677-689.
Vis, I. F., & Roodbergen, K. J. (2011), Layout and control policies for cross docking operations. Computers & Industrial Engineering, 61(4), 911-919.
Yener, F., & Yazgan, H. R. (2019), Optimal warehouse design: Literature review and case study application. Computers & Industrial Engineering, 129, 1-13.