فرایند پذیرش مقالات

پس از دریافت  مقاله، جهت ارزیابی اولیه برای سردبیر ارسال‌ می‌شود. پس از تایید اولیه سردبیر، به دو داور در چارچوب دوسو ناشناس ارسال می‌شود.

چنانچه نتوان بر مبنای نظر دو داور، مقاله را رد یا تایید کرد، به داور سوم ارجاع داده می‌شود .