بانک ها و نمایه نامه ها

-نمایه در مجله .) (JE L)Journal of Economic Literature of the American Economic Association. (See also Wikipedia.)

- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (کتابخانه منطقه‌ای علوم تکنولوژی شیراز)   ISC -  Islamic World Science Citation Center

- بانک اطلاعات نشریات کشورMagiran  -  Magazine Iran 

- پایگاه مجلات تخصصی نورnoormags

 - گوگل اسکولار       https://scholar.google.com/citations?hl=en&pli=1&user=1NYiGuMAAAA