اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد تشکینی

علوم اقتصادی دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

www.itsr.ir/Page/10082/?id=785
a.tashkiniitsr.ir
610622251

سردبیر

علی‌نقی مشایخی

مدیریت استاد دانشگاه شریف

mashayekhigmail.com

جانشین سردبیر

علی دینی

اقتصاد، سیاستگذاری علم و فناوری استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

ali.dini2000gmail.com

مدیر داخلی

مریم عزیزی

کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

barresy.bazarganiitsr.ir
66934645

اعضای هیات تحریریه

حسین اصغرپور

علوم اقتصادی استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

asgharpurhgmail.com

محسن اکبری

مدیریت دانشیار دانشگاه گیلان

akbarimohsengmail.com

حسن حیدری

اقتصاد- گرایش کلان سنجی استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

hidari.hasangmail.com

ابوالفضل شاه‌آبادی

علوم اقتصادی استاد دانشگاه الزهرا

shahabadiagmail.com

زهرا میلا علمی

استاد دانشگاه مازندران

zelmilayahoo.com

سیدسروش قاضی‌نوری

مدیریت دانشیار دانشگاه علامه‌طباطبائی

ghazinoorymodares.ac.ir

محمدرضا لطفعلی‌پور

علوم اقتصادی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

lotfalipourum.ac.ir

علی محمودی

جغرافیای اقتصادی استاد دانشگاه تهران

mdizjiut.ir