اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

منشور اخلاقی دوماهنامه بررسی‌های بازرگانی

 

 

 

مقدمه

 

از کلیه اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع تکمیلی، درخواست می‌شود که مقالات شان را از طریق سامانه دوماه‌نامه  بررسی‌های بازرگانی  ارسال می کنند، درخواست می شود با دقت تمام دستورالعمل اخلاقی زیر را مطالعه و پس از اطمینان از تأمین کلیه شرایط مذکور در این منشور اقدام به ارسال مقاله کنند. بدیهی است بی توجهی به هریک  از مواد این دستورالعمل می تواند پی گیری های متناسب قانونی داشته باشد.

 

ماده1

هیا ت تحریریه دو‌ماهنامه حساسیت فراوانی نسبت به مقالات سرقتی دارد. بنابراین اگر فرد یا افرادی اقدام به ارسال مقاله ای کنند که بتوان آن را ذیل سرقت   قرار داد، سردبیر مجاز است هرگونه اقدام قانونی لازم را انجام دهد.شایان ذکر است این دوماهنامه با احترام به قوانین اخلاق در انتشار (Committee on Publication Ethics) با سارقان علمی مطابق با مفاد قانون " پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" برخورد می‌کند.

ماده 2

ارسال همزمان یک مقاله به دو یا چند مجله تخلف محسوب شده و هیات تحریریه می تواند در صورت احراز تخلف به جز حذف مقاله از دستور کار، متناسب با هزینه های انجام شده، متخلف را جریمه مالی کرده و یا تا مدتی که صلاح بداند (حداکثر 3 سال) هیچ مقاله ای از نویسنده (نویسندگان) متخلف دریافت نکند.

 ماده 3

هر مقاله باید حداقل توسط دو داور بررسی شود. اما در هر حال هیات تحریریه در پذیرش یا رد مقالات (با توجه به مجموعه شرایط و مصالح مجله) آزاد است.

تبصره: در موارد خاص می توان اظهار نظر هیات تحریریه یا سردبیر را به منزله یکی از داوری ها تلقی کرد.

ماده4

در صورتی که هیات تحریریه – به هر دلیل- نتواند طی حداکثر شش ماه مقاله ای را تعیین تکلیف کند، نویسنده (نویسندگان) مجاز است با درخواست کتبی اعلام انصراف کرده و مقاله را به نشریه دیگری ارسال کند.

ماده5

ارسال همزمان بیش از 2 مقاله توسط نویسنده واحد مجاز نیست. استاد راهنما و مشاور (پایان نامه یا رساله) می توانند همزمان 3 مقاله (مشترک با دانشجو) را برای بررسی و داوری ارسال کنند. (منظور از ارسال هم زمان در بازه زمانی 6ماه تعیین شده در ماده 8 است).