بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

 • چوبچیان، شهلا [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ح

خ

 • خاکزار بفروئی، مرتضی [1] عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مهندسی صنایع/ پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
 • خان بلوکی، صدف [1] دانشجوی دکتری تخصصی، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قم ، ایران.
 • خدادادحسینی، سیدحمید [1] استاد گروه مدیریت،‌دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس،‌تهران،‌ایران
 • خداداد حسینی، سید حمید [1] رییس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 • خدایی گرگری، محمدتقی [1] مدرس مدعو گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، سرپرست برنامه ریزی تعمیرات شرکت پتروشیمی تبریز، ایران
 • خدایی گرگری، محمدتقی [1] مدرس مدعو گروه مدیریت، اقتصاد وحسابداری دانشگاه پیام نور، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، پردیس ارس، دانشگاه تهران. کارشناس ارشد برنامه‌ریزی تعمیرات شرکت پتروشیمی تبریز
 • خیرمند، مرضیه [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • خسروآبادی، ملیحه [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرائی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • خلاف بروایه، لیلا [1] فارغ التحصیل رشته مدیریت کارآفرینی، دانشگاه گنبد کاووس
 • خلیل زاده، محمد [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • خلیل زاده، محمد [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • خلیل زاده، محمد [1] استادیار و مدیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران
 • خلیل‌زاده، محمد [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران،ایران
 • خمش‌آیا، احمد [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی-گرایش تحول دانشگاه ایلام
 • خواجه زاده، سامیران [1] دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

د

ر

ز

س

 • سرخوندی، سحر [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • سرمدسعیدی، سهیل [1] استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • سزاوار، محمدرضا [1] دانشجوی دکترای اقتصاد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
 • سعیدنیا، حمیدرضا [1] دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه مدیریت بازاریابی، تهران، ایران
 • سلیمانی، غلامرضا [1] گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد دارو و MBA .دانشکده علوم و فناوری های نوین. واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی- تهران - ایران
 • سمیعی اشکذری، مریم [1] گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد دارو و MBA .دانشکده علوم و فناوری های نوین. واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی- تهران - ایران
 • سموئی، پروانه [1] استادیار، دپارتمان مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سنجری، بهزاد [1] گروه مدیریت، دانشکد علوم انسانی، دانشگاه ملایر، همدان، ایران
 • سنجریان، زهرا [1] کارشناسی‌ارشد کارآفرینی فرهنگی دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری دانشگاه هنر اصفهان
 • سهرابی، روح الله [1] مدیر گروه
 • سهرابی، روح الله [1] استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
 • سوری، علی [1] دانشجوی دکتری تخصصی، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.

ش

 • شادمهری، نیلوفر [1] استادیار، طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر، تهران، ایران
 • شاکری، هدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • شاکری، هدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل [1] استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا ، تهران
 • شاه‌بندرزاده، حمید [1] عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج‌فارس، تحقیق در عملیات
 • شاه طهماسبی، اسماعیل [1] دکترای بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس
 • شائمی، علی [1] استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
 • شیرخدایی، میثم [1] استادیار دانشگاه مازندران، دکترای بازاریابی بین الملل، پردیس بابلسر، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه مدیریت بازرگانی
 • شریعتی‌نیا، محسن [1] استادیار پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی
 • شریف عسکری، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
 • شیرمحمدی، یزدان [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران
 • شفیعی، رضا [1] دانشجوی دکتری– دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات
 • شمس، کوروش [1] گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد دارو و MBA .دانشکده علوم و فناوری های نوین. واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی- تهران - ایران
 • شهرکی، کاوه [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق اصفهان
 • شوندی، زهرا [1] کارشناسی ارشد مدیریت فرش، دانشگاه کاشان، دانشکده هنر و معماری، گروه فرش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

 • ناصری، فروزان [1] دانشجوی دکترای صنایع، دانشگاه الزهرا
 • ناظری، علی [1] عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع/دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
 • نائلی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی- دانشگاه علامه طباطبائی
 • نجفی‌مجد، صمد [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
 • نصراللهی، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین،
 • نظری، حمید [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی .واحد رشت. ایران
 • نظری، رسول [1] دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • نظری کیا، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نظری‌کیا، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران،ایران
 • نعمت اللهی، سمیه [1] پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
 • نعمتیان، محمود [1] گروه مدیریت واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، ایران
 • نیکدل، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه،امیدیه،ایران
 • نیکنام‌فر، امیرحسین [1] کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی،‌واحد قزوین، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قزوین، ایران

و

ه

 • هیالی، یونس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران،ایران
 • همت فر، محمود [1] دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

ی