اهداف و چشم انداز

دو ماهنامه بررسی‌های بازرگانی، در راستای یک چشم‌انداز بلندمدت تبدیل شدن به مرجع دست اول در تحقیقات و پژوهشهای کاربردی بین رشته ای اقتصاد،مدیریت و مهندسی صنایع،‌ اهداف ذیل را مورد توجه قرار داده است:

۱. تقویت پیوند صنعت ،معدن و تجارت با دانشگاه. 

۲.تولید دانش تخصصی درونزاد بومی

۳.ارائه راه‌کارها برای چالش‌های بخش‌های بازرگانی و صنعت و معدن