شناسایی راهبردهای همکاری مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان با زنجیره تأمین و توسعه محصول خودروسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکز،دانشگاه ازاد اسلامی،تهران،ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد تمام گروه مدیریت و مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، استاد مدعو گروه مدیرین بازرگانی، واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

رقابت روزافزون صنعت خودرو در سطح جهانی در مواجه با موج‌های صنعتی و فناوری‌های نوین و بازارهای نوظهور نیاز به ارزش آفرینی درحلقه‌های زنجیره ارزش را امری گریز ناپذیر کرده است. بازار پر عطش خودرو در ایران با توجه به نسبت سرانه و نیاز به تطابق فناوری با نسل‌های جدید خودرو و نیز رشد فزاینده شرکت‌های دانش بنیان دراقتصاد دانش بنیان بیانگر اهمیت توسعه این همکاری دو جانبه در زنجیره ارزش خودرو می‌باشد. هدف این پژوهش طراحی مدل پارادایمی همکاری مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان و زنجیره ارزش خودروسازی با تمرکز بر حوزه‌های زنجیره تأمین و توسعه محصول خودرو وتبیین راهبردهای مربوطه می‌باشد. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد بهره برده شده است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده‌ها در مدل پارادایمی با توجه به درهم تنیدگی سیاست‌های خودروسازان در زیست بوم ذی نفعان در مدل سه بعدی با رویکرد سیاست‌گذاری سازمان‌دهی گردید. در بعد سیاست گذاری شناسایی روندهای آینده‌پژوهانه نسل‌های جدید خودرو در حوزه فناوری‌های با سطح متوسط و بالا، بازنگری عمق ساخت داخل بر مبنای فناوری در برنامه 1404 در راستای تعیین نیازمندی‌های خودروسازان در همکاری با شرکت‌های دانش بنیان، ... در بعد ساختاری ایجاد واحد دانش ‌بنیانی در مراکز طراحی و توسعه و...، در بعد زیرساختی شبکه سازی دانشی در صنایع ملی، تدوین سند تحریم ستیزی، تأسیس رشته سیاست‌گذاری خودرو و... به‌عنوان راهبردهای حاصله راهنمای این حوزه به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها


استراوس، آنسلم؛ جولیت، کوربین. (۱۳۸۷). اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی: رویه‌هاو شیوه‌ها ترجمه بیوک محمدی، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اسدی فر ، رضا ، خوشنویس، یاسر و خالدی، آرمان (1397) بزرگ مریخی کوچک ونوسی: چالش‌های همکاری فناورانه بین شرکتهای نوپا (استارت آپ ها) و شرکت‌های بزرگ در ایران، انتشارات رسا، نوبت چاپ 3
بازرگان، علی. (۱۳۹۱). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. چاپ سوم، تهران: نشر دیدار.
توکلی لاهیجانی، عبدالله (1394). نقدی بر مدیریت زنجیره ارزش در صنعت خودروی ایران، صنعت و توسعه، شماره 94
توکلی لاهیجانی، عبدالله (1396). تبیین اقتصاد مقاومتی در زنجیره ارزش صنعت خودرو، گسترش صنعت، شماره 177
جعفری پستکی, ن., ابراهیم پورازبری, م. و اکبری, م. (1396). ارائه چارچوب مفهومی از توسعه مشترک محصول در سازمان های دانش بنیان بر مبنای نوآوری باز و پویایی محیطی. رشد فناوری, 14(53), 9-17.
چالش‌های صادرات خودرو، سایت انجمن قطعه‌سازان، http://ivma.ir/detail/News/502
خوراکیان, علیرضا, عطارمقدم, ندا. (1397). عوامل اثرگذار بر زمان فاز رشد فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد دیمتل و سیستم پویا. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 6(1)، 73-101.
دانایی‌فرد, حسن, امامی, سیدمجتبی. (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)1(2)، 69-97.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل. (۱۳۸۸). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران، نشر صفار.
دانائی‌فرد، حسن (1393)، درآمدی بر نظریه‌های مدیریت دولتی. نوبت چاپ 1، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
دانش فرد, کرم اله. (1395). اولویت بندی نقش ساختارهای دانش محور پایه و پشتیبان در فرایند نوآوری در شرکت های دانش بنیان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،5(4)، 217-248.
دیزجی, منیره, دانشور, سهند, بابایی اناری, علیرضا. (1391). تعیین جایگاه ایران در زمینه اقتصاد دانش بنیان در میان کشورهای منتخب. مدیریت بهره‌وری 6، (3(22) پاییز), 121-144.
دیواندری, ع., کرمانشاه, ع., و اخلاصی, ا. (1391). ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده ها. پژوهشنامه بازرگانی, 17
روزنامه دنیای اقتصاد،شماره 5018، چاپ شده در تاریخ 6/11/93
زاهدیان نژاد، حجت (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک‌های تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیاره. رشته مهندسی صنایع. دانشگاه علم و هنر یزد، دانشکده علوم مهندسی.
سایت گسترش سرمایه گذاران ایران خودرو، IKIDO:http://www.ikido.org/1390/12/news/2926.
سرلک, محمدعلی, رسولی, رضا, خلیفه سلطانی, حشمت, نوریایی, محمدحسین. (1396). تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر در ایجاد جریان های شکافندۀ سازمانی. پژوهش های مدیریت عمومی10(37)، 59-82.
سند 1404 خودرو،1392، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای سیاستگذاری و نظارت بر صنعت خودرو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ص 3 و 6
شهرکی، محمدرضا و کشاورز، سهیلا،1395،شناسایی و رتبه بندی پیشران های موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید شرکت های دانش بنیان مطالعه موردی: پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان،همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور،چابهار
فراستخواه، محمد. (۱۳۹۵). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی. (چاپ دوم). تهران: انتشارات آگاه.
محمدرضا شهرکی، سمیه مالکی. 1396. بکارگیری روش تصمیم گیری چند معیاره فازی برای شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر فرایند نوآوری در توسعه محصول جدید در شرکتهای دانش بنیان. کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
منصوری, سعیده و ریاضی, کاترین (1392). بررسی مدل‌های زنجیره ارزش در صنعت آموزش الکترونیکی و ارائه مدل بهینه (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‌های تهران). مدیریت فناوری اطلاعات، 16(5)، 191-202.
منطقی، منوچهر.، حسنی، علی. و بوشهری، علیرضا. 1388، شناسایی چالش‌های سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری ایران. سیاست علم و فناوری، دوره 2، شماره 3، ص87-102
نقی زاده, رضا,1396,حکمرانی و سیاستگذاری یکپارچه در زنجیره تامین مالی دانش بنیان,اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی,تهران.
نقی زاده، رضا، 1396، الگوی همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی، با تمرکز بر سیاست‌های تضمین خرید. سیاست علم و فناوری، 67-81.
 
Attias, D., & Mira-Bonnardel, S. (2017). Extending the Scope of Partnerships in the Automotive Industry Between Competition and Cooperation. In The Automobile Revolution (pp. 69-85). Springer, Cham.
Batson, R. G. (2018). Supplier Management in Service Industry: What can be Learned from Automotive Manufacturing?. Contemporary Issues and Research in Operations Management, 11.
Chen, P. (2019). The impact of collaboration network on new product development. Journal of Industry-University Collaboration.
Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage publications.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
Ding, Q. (2013). Inter-Partner Interactions and Knowledge Transfer Mechanisms in the Chinese Automotive Industry: A Qualitative Research Based on Dual Managerial Perceptions.
Gao, P., Kaas, H. W., Mohr, D., & Wee, D. (2016). Automotive revolution–perspective towards 2030 How the convergence of disruptive technology-driven trends could transform the auto industry. Advanced Industries, McKinsey & Company.
HIS.com, Five Critical Challenge Facing the automotive industry, A guide for strategic planners, By MARK FULTHORPE, Director Light Vehicle Production, IHS Automotive
Mazzola, E., Perrone, G., & La Diega, S. N. (2008). Shaping inter-firm collaboration in new product development in the automobile industry: a trade-off between a transaction and relational-based approach. CIRP annals, 57(1), 485-488.
Timothy J. Sturgeon, 2016, Industrial Performance Centre (IPC), Massachusetts Institute of Technology (MIT), 292 Main Street, E38-104, Cambridge, MA 02139, USA E-mail: sturgeon@mit.edu *Corresponding author
Todo, Y., Matous, P., & Inoue, H. (2016). The strength of long ties and the weakness of strong ties: Knowledge diffusion through supply chain networks. Research Policy, 45(9), 1890-1906.
Yang, J., Lai, K. H., Wang, J., Rauniar, R., & Xie, H. (2015). Strategic alliance formation and the effects on the performance of manufacturing enterprises from supply chain perspective. International Journal of Production Research, 53(13), 3856-3870.