ماهیت حقوقی تعهد پذیره نویسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 دانش آموخته دکتری تخصصی دانشگاه علوم قضایی

چکیده

تعهد پذیرهنویسی نقش مهمی در عرضه عمومی اوراق بهادار ایفا میکند. درواقع ناشران اوراق بهادار با دو هدف به متعهد پذیرهنویسی مراجعه میکنند: هدف اول دریافت تضمین برای فروش اوراق بهادار است، تا بر اساس آن بتوانند نسبت به فروش آتی سهام خود اطمینان یابند؛ هدف دیگر ایشان نیز تسهیل یافتن خریدار برای اوراق بهادار است و از این حیث متعهد پذیرهنویسی بهگونهای نقش واسطهی ناشر و سرمایهگذار را نیز ایفا میکند. این کارکرد دوگانهی تعهد پذیرهنویسی تشخیص ماهیت حقوقی آن را دشوار میکند. به همین دلیل هدف اصلی این مقاله بررسی ماهیت حقوقی تعهد پذیرهنویسی است. بررسی تحلیلی - حقوقی این موضوع، نشان میدهد که از نظر تجاری تعیین نسبت تعهد پذیرهنویسی و نهادهایی نظیر دلالی و حقالعملکاری و بهطور کلی تجاری بودن یا نبودن عمل تعهد پذیرهنویسی ضروری است. همینطور قرارداد موجد تعهد پذیرهنویسی عقد است، اما در قالب هیچیک از عقود معین نمیگنجد و یک قالب حقوقی خاص است که در آن اختیار ناشر صرفاً محدود به انتخاب متعهد پذیرهنویسی است. از منظر تجاری نیز عمل تعهد پذیرهنویسی را نمیتوان عمل تجاری اصلی محسوب نمود، بلکه این عمل یک عمل تجاری تبعی است.
 

کلیدواژه‌ها


 
 
ابراهیمی، م. (1395). «حقوق نقل و انتقال سهام در بورس». تهران: شهردانش.
اسکینی، ر. (1385). «حقوق تجارت، شرکت‌ها»، ج 1. تهران: سمت.
انصاری، ع.، شهیدی و  آذرنیوش (1398). «ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره‌نویسی در بازار سرمایه». پژوهش حقوق خصوصی، 37-58.
پاسبان، م. (1385). «حقوق شرکت‌های تجارتی». تهران: سمت‌جمعى از مؤلفان‌،. (1386). مجله فقه اهل بیت علیهم السلام‌ (Vol. 26). قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام‌.
دمرچیلی، م.، حاتمی و قرائی (1387). «قانون تجارت در نظم کنونی». تهران: میثاق عدالت.
ستوده تهرانی، ح. (۱۳۸۳). «حقوق تجارت»، ج۱. تهران: دادگستر.
ستوده تهرانی، ح. (1386). «حقوق تجارت»، ج 2. تهران: دادگستر.
شمس الهی، م. (1391). «رژیم حقوقی حاکم بر بانگ‌های سرمایه‌گذاری». تهران: طرح پژوهشی ارائه شده در سازمان بورس و اوراق بهادار.
صقری، م. (1393). «حقوق بازرگانی»، شرکت‌ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
قهرمانی، ن. (1383). «ماهیت حقوقی دلالی در حقوق تجارت». مجله کانون وکلا، شماره 184 و 185 ، 72-89.
کاتوزیان، ن. (1387). «قواعد عمومی قراردادها»، جلد اول. تهران: شرکت سهامی انتشار.
مافی، ه. و فلاح تفتی (1395). «ساختار شرکت‌های تأمین سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آنها». مجله حقوقی دادگستری ، 80 (94)، 155-184.
Choi, S. J. (1998), Market Lessons for Gatekeepers. Nw. U.L. REV , 916-965.
Feit v. Leasco Data Processing Equipment Corporation, 69 Civ. 1329. (United States District Court, E. D. New York. August 26, 1971).
Greene, E. F. (1981), Determining the Responsibilities of Underwriters Distributing Securities Within an Integrated Disclosure System. THE NOTRE DAME LAWYER , 756-813.
Gutterman, A. S. (1994), The Legal Considerations in Business Financing: A Guide for Corporate Management. Greenwood Publishing Group.
Klinges, D. B. (1985), Expanding the Liability of Managing Underwriters Under the Securities Act of 1933. FORDHAM LAW REVIEW , 1063-1087.
LEAHY, J. K. (2012), THE IRREPRESSIBLE MYTHS OF BARCHRIS. DELAWARE JOURNAL OF CORPORATE LAW , 411-500.
Megginson, W. L., & Smart, S. B. (2008), Introduction to Corporate Finance.
Sjostrom, Jr., W. K. (2006), THE DUE DILIGENCE DEFENSE UNDER SECTION 11 OF THE SECURITIES ACT OF 1933. BRANDEIS LAW JOURNAL , 1-62.
Stowell, D. P. (2010), An Introduction to Investment Banks, Hedge Funds, and Private Equity. Academic Press.