دوره و شماره: دوره 15، شماره 84-85، مرداد و شهریور 1396، صفحه 1-84 

مروری

بررسی تأثیر تصویر کشور مبدأ بر تمایل خرید مصرف‌کنندگان

صفحه 7-19

فرهنگ آبرومندی؛ بی‌تا پارسا؛ محمدرضا شریف عسکری