بررسی نقش استراتژی زنجیره تامین چابک بر بهبود عملکرد شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی شهرستان شیراز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، دانشگاه میبد، میبد، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

امروزه ارائه‌ بهترین عملکرد، به اساسی‌ترین دغدغه‌ی مدیران شرکت‌های تولیدی مبدل شده است و می‌کوشند تا با بهره‌گیری از تکنیک‌های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند. از جمله الزامات یک شرکت تولیدی پذیرش نوعی از استراتژی‌های زنجیره تأمین به نام "استراتژی زنجیره تأمین چابک" است. هدف اصلی از مقاله حاضر بررسی تاثیر استراتژی چابک بر بهبود عملکرد شرکت می‌باشد. این پژوهش بر اساس طرح تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعة آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان شرکت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی شهرستان شیراز تشکیل می‌دهند که نمونه‌گیری در آن به صورت تصادفی انجام شده است. داده‌های مورد نیاز برای سنجش و اندازه‌گیری به وسیله پرسشنامه و به صورت میدانی صورت گرفته است که در این راستا تعداد 178 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تبیین مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل انجام شده است. پس از تجزیه و تحلیل حاصل از آزمون فرضیات این نتیجه حاصل شد که کاربرد و اجرای استراتژی‌ زنجیره تأمین چابک بر روی بهبود عملکرد شرکت‌های تولیدی تاثیر‌گذار است. شرکت‌های مذکور با استفاده از استراتژی چابک می‌توانند با مدیریت جریان کالا، اطلاعات و یا هر نوع منابع دیگر مانند انرژی یا انسان بین محل تولید و یا محل موجودی تا نقطه مصرف یا مورد نیاز، برای برآورده کردن نیازهای مصرفی در خصوص توانایی اعضای زنجیره تأمین برای پاسخگویی اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Supply Chain Agile Strategies on Improvement of Performance of Food and Beverage Industries of Shiraz

چکیده [English]

Today, delivering the best performance has become the most important concern of production company executives, and they are trying to achieve superior performance by utilizing various techniques. One of the requirements of a manufacturing company is the adoption of a kind of supply chain strategy called “agile supply chain strategy”. The aim of the present study is to Study the impacts of agile strategies on improvement of corporate performance (case study: shiraz city). The present research, the purpose of the application in terms of and descriptive-analytical research method using questionnaires and survey data has been collected. The population of the study are managers and experts food and beverage company city is shiraz and simple random sampling method used and accepted 178 samples were collected. Data were analyzed using structural equation modeling in Lisrel. In order to test the hypothesis to determine the extent and  severity of agile supply chain strategies to improve the performance of manufacturing firms, structural equation modeling was used. Our Findings show  that the application and implementation of agile supply chain strategies improves the performance of manufacturing firms. Companies using agile strategy can meet the consumption needs of the members’ ability Supply chain to respond by managing the flow of goods, information or any other resource such as energy or humans between the place of production or the place of inventory up to the point of consumption or the point needed to.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain
  • Performance
  • Improve
  • Agile Strategies
آرمسترانگ م. مدیریت عملکرد راهبردهای کلیدی و راهنمای عملی. ترجمه صفری س و وهابیان ا. چاپ اول. تهران: انتشارات جهاددانشگاهی، 272 صفحه، 1385.
پویا ع. مدیریت زنجیره تأمین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات. ماهنامه تدبیر. سال پانزدهم. شماره 145، 1385.
جعفری س.  مدیریت زنجیره تأمین. ماهنامه روش. سال هفدهم. شماره 112. 43-40، 1386.
درودچی م. مطالعه اهمیت و کاربرد مدیریت زنجیره تأمین. نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت زنجیره تأمین و سیستم های اطلاعات، 1386.
ربانی م، رزمی ج، معنوی زادهن. یک ساختار پیشنهادی برای سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در صنایع ایران. اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تأمین، 1383.
رزمی ج. صیفوری م. بررسی تفاوتهای ساختاری تولید ناب و چابک در زنجیره تأمین. نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات. دوره 43. شماره 1. 57-50، 1388.
روستا ا، ونوس د، ابراهیمی ع. مدیریت بازاریابی. چاپ  هشتم. تهران: انتشارات سمت، صفحه 488، 1383.
رونق م، عفتی داریانی م ع. مدیریت عملکرد با نگاهی به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی. چاپ دوم. تهران: انتشارات  فرمنش، صفحه 260، 1386.
عمید ا، رضاییان ع، باقری م. تحلیل و بررسی برنامه‌ریزی راهبردی سیستم‌های اطلاعاتی در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین. نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی. شماره 25، 1387.
فیض آبادی،ج. و جعفر نزاد.  ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با تاکید بر یکپارچگی، نشریه دانش مدیریت؛ شماره 68، 1384.
متقی ه. مدیریت تولید و عملیات. چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات آوای شروین، صفحه 548، 1389.
Arif Khan K, Pillania R. Strategic Sourcing For Supply Chain Agility And Firms Performance: A Study Of Indian Manufacturing. Management Decision, 46: 1508 -1530, 2008.
Bakkappa B, Arif Khan K, Metri Ba, Sahay Bs. Impact Of Agile Supply Chains’ Delivery Practices On Firms’ Performance: Cluster Analysis And Validation. Supply Chain Management: An International Journal, 14: 41-48, 2009.
Beamon Bm. Measuring Supply Chain Performance. International Journal Of Operations & Production Management, 19:  275-292, 1999.
Cai J, Liu X, Xiao Z, Liu J. Improving Supply Chain Performance Management: A Systematic Approach To Analyzing Iterative Kpi Accomplishment. Decision Support Systems, 46: 512-521, 2009.
Christopher M, Lowson R, Peck H. Creating Agile Supply Chains In The Fashion Industry. International Journal Of Retail Distribution Management, 32: 367-376, 2004.
Christopher M, Towill Dr. Supply Chain Migration From Lean And Functional To Agile And Customized. Supply Chain Management: An International Journal, 5: 206-213, 2000.
Hoek Rv. The Contribution Of Performance Measurement To The Expansion Of Third Party Logistics Alliances In The Supply Chain. International Journal Of Operations & Production Management, 21: 15-29, 2001.
Nollet J, Ponce S, Campbell M. About “Strategy” And “Strategies” In Supply Management. Journal Of Purchasing And Supply Management, 11:129-140, 2005.
Vonderembse M, Uppal M, Huang S, Dismukes Jp. Designing Supply Chains: Towards Theory Development. International Journal Of Production Economics, 100: 223-238, 2006.
Yen Dc, Liu Fc, Hung Yc, Ou Cs. A Structural Model Of Supply Chain Management On Firm Performance. International Journal Of…