بررسی تأثیر تصویر کشور مبدأ بر تمایل خرید مصرف‌کنندگان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مدرس، گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر، شرکت‌ها در جستجوی فرصت‌های بیشتری در بازار جهانی هستند. بنابراین، شرکت‌ها نیاز به درک ارزیابی مصرف‌کنندگان از محصولات خارجی دارند. تصویر کشور مبدأ عامل مهمی است که بر ادراک مصرف‌کنندگان از محصولات خارجی و گرایش آن‌ها به خرید این محصولات تأثیر می‌گذارد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تصویر کشور مبدأ بر تمایل مصرف‌کنندگان به خرید محصولات غذایی انجام گرفته است. مدل مفهومی پژوهش تأثیر تصویر کشور مبدأ را بر تمایل خرید با واسطۀ دو متغیر کیفیت ادراک‌شده و نگرش بررسی می‌کند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر کلیۀ مردم عراق هستند که حداقل یکبار از محصولات غذایی کشور ایران استفاده کرده باشند. براساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده 386 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی سازه و محتوا و پایایی ترکیبی آن تأیید شد. همچنین، با استفاده از تحلیل مسیر، فرضیه‌های تحقیق آزمون شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند تصویر کشور مبدأ، نگرش به محصولات و کیفیت‌ ادراک‌شده از محصولات بر تمایل مصرف‌کنندگان به خرید محصولات مؤثرند. از میان این سه متغیر، اثر کیفیت ادراک‌‌شده از سایر متغیرها بر تمایل مصرف‌کنندگان عراقی به خرید محصولات ایرانی بیشتر است. همچنین، نتایج نشان داد تصویر کشور مبدأ به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق دو متغیر نگرش به محصول ایرانی و کیفیت‌ ادراک‌شده از محصولات بر تمایل مصرف‌کنندگان عراقی به خرید محصولات ایرانی تأثیر دارد که تأثیر غیرمستقیم آن با ضریب 345/0 از تأثیر مستقیم آن قوی‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Impact of Country of Origin Image on Consumers Purchase Intention (Case: Consumers of Iranian Products In Iraq

چکیده [English]

In recent decades, companies are looking for more opportunities in global markets. Therefore, companies need to perceive consumers’ evaluation on foreign products. Country of origin image is an important factor which influences consumers’ perception on foreign products and their purchase intention. Therefore, present study is conducted to investigate the impact of country of origin image on food consumers’ purchase intention. This Research investigates the impact of country of origin image on purchase intention by two perceived quality and attitude variables Using a Conceptual Model. In terms of purpose, present research is an applied one while in terms of methodology, it is a SEM-based descriptive – correlation study. Research population consists of all Iraqi people who have consumed Iranian food products at least one time. By Morgan Table and a simple sampling method, 386 persons were selected as research sample. Research instrument is a questionnaire that its structural validity, content and combined reliability are all supported. Likewise, by using path analysis, research hypotheses were tested. Research findings indicate that country of origin image, attitude toward products and perceived quality influence on consumers’ purchase intention. Of these three variables, the impact of perceived quality on Iraqi consumers’ purchase intention is higher than other variables. Also, the findings suggest that country of origin image impact on Iraqi consumers’ purchase intention to buy Iranian products, both directly and indirectly through two variables namely attitude toward Iranian product and perceived quality of the products. Indirect impact (0.345) is stronger than direct one

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Country of origin Image
  • Perceived Quality
  • Purchase Intention
ترکستانی، محمدصالح، دهدشتی شاهرخ، زهره و بخشنده، قاسم،  «الگوی ‌عوامل ‌مؤثر ‌بر ‌نگرش ‌و تمایل خرید ‌مصرف‌کنندگان‌ نسبت ‌به ‌محصولات‌ وارداتی»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شمارۀ 22، صفحات 49-67، 1394.
دهدشتی شاهرخ، زهره، کهیاری حقیقت، امین، عطوفی، امین،  «شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل خرید کالاهای با برند خارجی در ایران (مورد مطالعه: لوازم خانگی برند بوش و سامسونگ)»، فصل‌نامۀ مدیریت برند، سال اول، شمارۀ اول، صفحات 75-99، 1393.
سیدجوادین، سیدرضا و اسفیدانی، محمدرحیم، رفتار مصرف‌کننده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
کاتلر، فیلیپ، و آرمسترانگ، گری، اصول بازاریابی، ترجمۀ بهمن فروزنده، اصفهان: نشر آموخته، 1385.
محنت‌فر، یوسف، و خاکپور، حسین، «ارزیابی میزان صادرات غیرنفتی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران: یک تحلیل تجربی (1383-1355)»، مجلۀ اقتصادی، سال پنجم، شماره‌های 51 و 52، صفحات 91-111، 1384.
نجفی‌زاده، نادره السادات، محرابی، مهدی، کرجالیان، رضا و مشایخ‌نیا، علی، «بررسی رابطۀ بین کشور مبدأ و ارزش برند (مطالعه موردی: گراد)»، مجلۀ مدیریت بازاریابی، شمارۀ 17، صفحات 96-83، 1391.
 
Abdelkader, O.A., “Influences Of Country-Of-Origin On Perceived Quality & Value According To Saudi Consumers Of Vehicles”, International Journal Of Marketing Studies, Vol. 7, No. 1, Pp. 93-105, 2015.
Adina, C., Gabriela, C., & Stoenescu, R.-D., “Cuntry-Of-Origin Effects On Perceived Brand Positioning”, Procedia Economics And Finance, Vol. 23, Pp. 422-427, 2015.
Anić, I.-D., “Attitudes And Purchasing Behavior Of Consumers In Domestic And Foreign Food Retailers In Croatia”, Zb. Rad. Ekon. Fak. Rij., Vol. 28, Sv.1, Pp. 113-133, 2010.
Asshidin, N.H.N., Abidin, N. & Borhan, H.B., “Perceived Quality And Emotional Value That Influence Consumer’S Purchase Intention Towards American And Local Products”, Procedia Economics And Finance, Vol. 35, Pp. 639-643, 2016.
Bolliger, C., “Assessing Consumers’ Cognitive, Affective And Normative Associations On Willingness-To-Pay For Domestic Foods”, Paper Prepared For Presentation At The Eaae 2011 Congress Change And Uncertainty, (Pp.1-12), 2011.
Byrne, B.M., Structural Equation Modeling With Amos: Basic Concepts, Applications, & Programming. 2Th Edition, New York: Taylor & Francis Group. 2010.
Degoma, A. & Shetemam, E., “The Effect Of Country Of Origin Image On Purchase Intention: A Case Study On Bahir Dar University Instructors”, Journal Account Mark, Vol. 3, Issue 1, Pp. 1-5, 2014. Doi: 10.4172/2168-9601.1000109.
Dehdashti Shahrokh, Z., & Deilami Azodi, A., “The Effect Of Country Of Origin Image On Brand Equity And Purchase Intention”, Journal Of Applied Environmental And Biological Sciences, Vol. 3, No. 12, Pp. 52-61, 2013.
Feng, Z., & Yu, G., “Animosity And Purchase Intention: How Perceived Quality Impacts Consumers’ Willingness To Buy, As A Moderating Factor”, Journal Of International Business And Law, Vol. 15, No. 2, Pp. 197-216, 2016.
Fornell, C., & Larcker, D.F., “Evaluating Structural Equation Models With Unobservable Variables & Measurement Error”, Journal Marketing Research, Vol. 18, No. 1, Pp. 39–47, 1981.
Hair, J.R., Joseph, F., Black, W.C. & Anderson, R.E., Multivariate Data Analysis. 7Th Edit…