بررسی موانع توسعه صادرات خرما در جنوب استان کرمان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

یکی از استراتژی‌های مهم در توسعه کشور، توسعه صادرات غیرنفتی است که همواره در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در جهان مطرح است. اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از طرفی شناخت و بررسی میزان تاثیر‌گذاری موانع موثر بر صادرات غیر نفتی و ارائه راه‌کارهای مناسب می‌تواند به رشد صادرات کمک نماید. در این مطالعه به بررسی موانع توسعه صادرات خرما در جنوب استان کرمان به عنوان یکی از مهمترین مناطق تولیدکننده خرما پرداخته شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای این مطالعه به دو صورت اسنادی با مطالعه منابع موجود و پیمایشی از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده و تکمیل 80 پرسشنامه جمع‌آوری شده و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها روش تحلیل عاملی از طریق نرم افزارspss21  مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد، جمعا چهار عامل حدود 73 درصد موانع توسعه صادرات خرما را تبیین مینمایند که بیشترین مقدار ویژه مربوط به عامل کمبود دانش و آگاهی می‌باشد که حدود43 درصد موانع صادرات را در جنوب استان کرمان به خود اختصاص داده است. پس از آن به ترتیب عوامل سیاست‌گذاری، زیرساختی و مالی در مراتب بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Barriers of Date Export development in the South of Kerman Province

نویسندگان [English]

  • somayeh amiri kochomi 1
  • shahla choobchian 2
1
2
چکیده [English]

One of the important strategies in the development of the country is the development of non-oil exports, which has always been emphasized in the economic development programs of the country. Iran is one of the largest producers of dates in the world. The importance of non-oil exports and its role in the country’s economic growth and development is one of the important issues to be investigated. Also identification and assessment of the impact of barriers on exports and provision of appropriate solutions can help export growth. This study Investigate Barriers to Date Export in the South of Kerman Province as one of the main producing areas of Dates. The data for this study is collected in two ways by studying existing documents and Survey method through simple random sampling and completing 80 questionnaires and factor analysis and SPSS21 software were used to analyze the data. The results showed that 4 factors explain about 73 percent of Date export barriers; particularly the greatest eigenvalues is related to factors lack of knowledge and awareness which explains about 43 percent of Date export barriers in the South of Kerman Province. political, infrastructural and financial factors are among after important factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture
  • Awareness
  • development
  • Date Export
اشجاری، ا. ساختار بازار و توسعه صادرات محصولات باغی منتخب ایران مطالعه موردی: پسته، خرما و کشمش، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول، تهران، 1384.
آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی. اطلاعات و آمار مربوط به محصولات کشاورزی، 1395.
امیری نژاد، م، صادقی، ن. بررسی عوامل موثر بر صادرات خرما در شهر میناب، اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، 1392.
بحرینی زاده، م. بررسی استراتژی‌های بازاریابی مناسب صادرات خرما، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 1389.
جعفری، س. نصابیان، ش. اثر صادرات زعفران بر رشد بخش کشاورزی، مطالعه موردی: ایران و اسپانیا، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 8، شماره 3،  صص17 - 36، 1395.
حسینی، الف. نقش مدیریت بازاریابی در توسعه صادرات خرما در استان خوزستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اهواز، دانشگاه شهید چمران، 1387.
رحمانی، ر. بررسی مسائل بازاریابی و صادرات خرمای استعمران در استان خوزستان، تهران: چهارمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، 1382.
شاکری، ع. عوامل تعیین‌کننده صادرات غیر نفتی ایران با رویکرد نوین، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 18، 1383.
شجری، ش. بررسی مسائل بازاریابی خرما در استان بوشهر، مطالعه موردی استان فارس، شهرستان جهرم،فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دهم، شماره 39، 1381.
کاظم زاده، لیلا و ابونوری، عباسعلی، برآورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ایران با استفاده از الگوی  سیستم همزمان، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 54، صص 124-103، 1385.
میرباقری گنجی، م.  بررسی موانع توسعه صادرات غیر نفتی و شناسایی عوامل تقویت کننده صادرات، نشریه مـدیـــریت، سـال16، شـماره 10، پیـاپی151، 1392.
ناطق، م.  بسترسازی توسعه صادرات با تاکید بر محدودیت‌ها  محرک‌ها و عملکرد صادراتی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1385.
هاشمی، فریبا؛ حسین زاده یوسف آباد، سید مجتبی و باقر پور نجف آباد، هومان، عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی در ایران، همایش منطقه‌ای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 1395.
 
Ahmed, Z.U., Craig, J.C., Baalbaki, I. And Hadadian, T.V. (2004), “Export Barriers And Firm Internationalization: A Study Of Lebanese Entrepreneurs”, Journal Of Management And World Business Research, Vol. 1 No. 1, Pp. 11-22.
Altintas, M.H., Tokol, T. And Harcar, T. (2007), “The Effects Of Export Barriers On Perceived Export Performance: An Empirical Research On Smes In Turkey”, Euromed Journal Of Business, Vol. 2 No. 1, Pp. 36-56
Bordur, M. (1986), “A Study On The Nature And Intensity Of Problems Experienced By Turkish Exporting Firms”, Advances In International Marketing, Vol. 1, Pp. 205- 32.
Christensen, C.H. & Rocha, A.  (1994). The Export Experience Of A Developing Country: A Review Of Empirical Studies Of Export Behavior And The Performance Of Brazilian Firms, Advances In International Marketing, Vol. 6, Pp. 112-42.
Hakan, Murat. Tokol, Tuncer. (2007), The Effects Of Export Barriers On Perceived Export Performance, Journal Of Business, Vol. 2. No.1, Pp.36-56.
Ian Fillis, (2002). Barriers To Internationalization: An Investigation Of The Craft Microenterprise, European Journal Of Marketing, Vol. 36, No.  7/8, Pp.912- 927, 2002.
Leonidou, L.C. (1988), “Factors Affecting The Decision To Purchase From Third World Manufacturers: The British Experience”, European Management Journal, Vol. 6 No