بررسی مزایا ، موانع و راه‌کارهای روش خرید متمرکز در خوشه فرش دستباف قم

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت فرش، دانشگاه کاشان، دانشکده هنر و معماری، گروه فرش

2 استادیار دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

چکیده

امروزه یکی از نقاط اصلی فشار خوشه فرش دستبافت قم تامین مواداولیه است. با توجه به اینکه بیشتر مواداولیه مصرفی تولیدکنندگان فرش دستباف قم وارداتی می‌باشد و تولیدکنندگان، ابریشم را از طریق واسطه‌ها و با قیمت بیشتری خریداری می‌کنند، نیاز تولیدکنندگان به تامین مواداولیه با هزینه پایین‌تر و با کیفیت بهتر، ضرورتی بر انجام این تحقیق شده و ارائه روشی مطلوب برای خرید متمرکز مواد اولیه (ابریشم)، بررسی موانع و مزایای آن نسبت به خرید غیرمتمرکز (از طریق واسطه) و همچنین رتبه‌بندی مزایا و موانع مهم‌ترین اهداف این تحقیق در نظر گرفته‌شده‌است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از تولیدکنندگان خوشه فرش دستبافت قم است که 12 نفر از تولیدکنندگانی که عضو شبکه نرم خرید مشترک مواداولیه هستند و سابقه خرید مواد اولیه به صورت مشترک را دارند، با توجه به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی (قضاوتی) انتخاب شده‌اند. جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی و برای تحلیل داده‌ها از روش AHP استفاده‌شده‌است. پژوهش مورد نظر تاکنون در صنعت فرش دستباف صورت نگرفته و این به عنوان اولین پژوهش علمی است که فرآیند خرید متمرکز مواد اولیه را بررسی کرده است. نتایج مبین آن است که روش خرید متمرکز، مناسب‌ترین روش خرید برای مواد اولیه (ابریشم) در خوشه فرش دستباف قم می‌باشد. بنابراین در پژوهش حاضر مراحل انجام این روش به طور کامل ذکر گردیده است. علاوه بر این مزایا و موانع این روش نیز بیان شده و در نهایت رتبه‌بندی شده‌اند. نتایج نشان داده که روش خرید متمرکز مزایایی نسبت به خرید غیر متمرکز دارد که با انجام آن بسیاری از مشکلات تامین مواد اولیه، در خوشه حل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the Method of materials Centralized purchase and Examining its Barriers and Benefits (Case Study: Qom Handwoven Carpet Cluster

نویسندگان [English]

  • zahra shavandi 1
  • esmaeil mazroei 2
1
2
چکیده [English]

Today, one of the Challenges of the Qom Handwoven Carpet Cluster is supplying materials. Since most of the materials used by Qom carpet manufacturers are imported, and manufacturers buy silk through intermediaries and with a higher price, manufacturers need to supply materials at a lower cost and in better quality and it need to research. The most important goals of this research are Presenting the Method of materials Centralized purchase (silk), its barriers and benefits Compared to decentralized purchasing (through intermediaries), as well as the ranking of benefits and barriers. This research has an applied approach and uses descriptive-survey method. The statistical population of this research is composed of manufacturers of Qom Handwoven Carpet Cluster. Twelve of manufacturers have been selected by non-random sampling method, who are members of the soft network for purchasing materials of and have a history of purchasing materials in common. Two methods used to collect information are library and field studies and AHP method is used to analyze data.
The research has so far not been carried out in the handwoven carpet industry, and this is the first scientific research that has focused on the centralized purchasing process of raw materials. The results indicate that the central purchasing method is the most suitable purchase method for materials (silk) in the Qom Handwoven Carpet Cluster. In addition, the benefits and barriers of this method are also expressed and ultimately ranked. The results show that the central purchasing method has advantages over decentralized purchases, and it's able to will solve many of the problems of supplying materials in the cluster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Centralized Purchasing
  • Materials
  • Handwoven Carpets
حشمتی رضوی، فضل‌الله، تاریخ فرش: سیر تحول و تطور فرش‌بافی ایران، چاپ دوم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1389.
حشمتی رضوی، فضل‌الله، مدیریت هنر و صنعت فرش ایران، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1381.
دیبایی، نادر، مدیریت خرید و اصول انبار‌داری- مفاهیم کاربردی (واردات و صادرات)، چاپ هشتم. تهران: نشر ترمه، 1391.
رهبر، هادی و امید امیری، «مدیریت خرید و تدارکات در پروژه»، سومین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث، تهران: موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث، ۱۳۹۱.
زینال زاده، ایرج، مدیریت خرید راهنمای خرید خارجی و سیستم‌های خرید، چاپ سوم، ویرایش پنجم، تهران: چاپ و نشر بازرگانی، 1384.
سعادتی، حسین،  مدیریت خرید و سفارشات خارجی، تهران: نشر فرهنگ سبز، 1389.
عباسی، علی، مدیریت خرید و سیستم‌های برنامه‌ریزی و کنترل انبار، تهران: نشر ترمه، 1390.
قلی پور، طهمورث و مجید اسماعیل پور، مدیریت خرید و انبارداری، چاپ اول، تهران: نشر یادواره کتاب، 1384.
معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، چهره‌های ماندگار فرش دستبافت قم، چاپ اول، قم: انتشارات آیین محمود، 1392.
ملاحسینی، علی، سیستم‌های عملیاتی خرید و انبارداری، چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر، 1385.
معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، گزارش سال سوم خوشه کسب و کار فرش دستباف قم، 1394.
مهربان، رضا، مدیریت خرید، چاپ دوم، مشهد: نشر جهان فردا، 1387.
Úbeda, R., Alsua, C., And Carrasco, N, “Purchasing Models And Organizational Performance: A Study Of Key Strategic Tools”, Journal Of Business Research, Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Jbusres.2014.09.026, 2014.
Bals, L., Laine, J., And Mugurusi, G., “Evolving Purchasing And Supply Organizations: A Contingency Model For Structural Alternatives”, Journal Of Purchasing And Supply Management, Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Pursup.2017.10.001, 2014.
Bals, L., And Turkulainen, V., “Achieving Efficiency And Effectiveness In Purchasing And Supply Management: Organization Design And Outsourcing”, Journal Of Purchasing And Supply Management, Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Pursup.2017.06.003, 2017.
Legenvre, H., And Gualandris, J., “Innovation Sourcing Excellence: Three Purchasing Capabilities For Success”, Kelley School Of Business, Indiana University. Published By Elsevier Inc, Https://Doi.Org/10.1016/J.Bushor.2017.09.009, 2017.