دوره و شماره: دوره 17، شماره 97، مهر و آبان 1398، صفحه 1-130 

مفهومی- تطبیقی

پایان جنگ بین فروش و بازاریابی

صفحه 45-59

سید امید آقامیری؛ عباس بیدگلی