اثر هوش رقابتی بر بازارگرایی و کارآفرینی (مطالعه موردی:در باشگاه‌های خصوصی اصفهان)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان)

چکیده

افزایش تعدد عوامل تعیین‌کننده موفقیت در بازار، حضور و ظهور رقبای قدرتمند و تازه‌ وارد متعدد، تغییر مداوم سلایق مشتریان و افزایش سطح انتظارات، باشگاه‌های ورزشی را با مخاطرات متعددی روبه‌رو کرده‌ است. بنابراین، امروزه داشتن هوشمندی‌ رقابتی اساس بقای باشگاه‌های ورزشی است. هدف از پژوهش حاضر، اثر هوش رقابتی بر بازارگرایی و کارآفرینی در باشگاه‌های خصوصی اصفهان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی است که از نظر استراتژی توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است، ضمن اینکه جمع‌آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری کلیه مشتریان باشگاه‌های خصوصی اصفهان در سال 1395 به تعداد 750 نفر بودند. با استناد به فرمول کوکران تعداد 254 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های هوشمندی‌ رقابتی نواک (2012)، کارآفرینی کردنائیج (1388)، بازارگرایی نرور (1990) استفاده ‌شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصین، پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (90/0، 91/0، 92/0) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل مسیر معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که برازش مدل ساختاری ضرایب t برای تمامی رابطه‌های تحقیق بیشتر از 96/1 به‌دست آمده است (37/6، 10/2، 69/11)، می‌توان مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری را تأیید نمود. به طور کلی می‌توان اذعان نمود مدیران باشگاه‌ها باید از هوشمندی رقابتی برخوردار بوده و بازارگرایی و رویکردهای کارآفرینی را برای بقای باشگاه خود مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect Competitive Intelligence on Market Orientation and Entrepreneurship in Isfahan Private Sport Club.

نویسندگان [English]

  • RASOL NAZARI 1
  • MEHROSADAT GHAFGHAZI 2
چکیده [English]

Rising of Success factors in the market, emerging of new story competitors, changing of customers tastes and rising of their expectations have treats sports clubs. With regard these situations, competitive intelligence could has an important rule in survive of the sports clubs.
The aim of this study is to evaluate the impact of competitive intelligence on marketing and entrepreneurship, using the Isfahan sports clubs case.
From methodological point of view, this study is based on descriptive and field method. Statistical population of study is total of 750 customers of clubs in 1395 (2016). 254 people are selected in terms of Morgan table and Structural equation are used for analyzing the results. The final result of study shows competitive intelligence has positive impact on performance of sport clubs. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Intelligence/ Marketing/ Entrepreneurship/ Private Clubs/ Sport
آقاجانی، حسنعلی و عباس نامدار (1391)، «تبیین عوامل مؤثر بر فرایند کارآفرینی مستقل در باشگاه‌های ورزشی خصوصی استان مازندران»، پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال هشتم، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صص 128-107.
باقری، سید محمد و فرشته اصغری (1392)، «بررسی هماهنگی میان استراتژی‌های سطح کسب و کار و بازارگرایی در چارچوب مراحل چرخه عمر سازمان»، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 19، صص 125-109.
رضایی‌دولت‌آبادی، حسین؛ زهرا زینلی و زهرا شکرچی‌زاده (1390)، «بررسی میزان تأثیر هوشمندی ‌رقابتی در ایجاد مزیت‌ رقابتی»، چشم‌انداز  مدیریت بازرگانی، شماره 5، پیاپی 38- بهار، صص 25-9.
زهره‌وندیان، کریم؛ فرید محمدزاده و اسفندیار خسروی‌زاده (1392)، «بررسی ارتباط بین بازاریابی اثربخش و هوشمندی ‌رقابتی در باشگاه‌های ورزشی استان البرز»، پژوهشنامه مدیریت بازاریابی، سال اول، شماره 1.
سیدجوادین، سید رضا؛ مجتبی براری و وحید ساعت‌چیان (1393)، «بازاریابی رابطه‌مند در صنعت ورزش»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 23، صص 34-15.
 غفاری آشتیانی، پیمان؛ رضوان چوبندیان و محمد زرگران (1393)، «بررسی هوشمندی رقابتی از منظر کارآفرینان (بر مبنای مدل‌سازی معادلات ساختاری)»، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 22، بهار 1393.
گوهررستمی، حمیدرضا؛ هاشم کوزهچیان و محمـد احسانی (1388)، «مقایسـه رضایت‌مندی مشـتریان باشگاه‌هـای بدنسـازی خصوصـی و دولتـی مـردان شـهر تهـران»، نشـریه حرکت مـدیریت ورزشـی، شـماره 1، صص 51 - 37.
محمدکاظمی، رضا و یاور امیدی (1390)، «کارآفرینی ورزشی: رویکردی نوظهور در کارآفرینی و مدیریت ورزشی»، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال اول، نهم پیاپی، شماره2، صص86-69.
Antia, K.D. & Hesford, J.W., (2007), “A process- oriented view of competitive intelligence and zts impact on organizational performance”. Journal of competitive Intelligence and Management, Vol. 4, No. 1, 337-345.
Awwad, M.S., & Agti, A.M., (2011), “The impact of internal marketing on commercial banks’ market orientation”. International Journal of Bank Marketing, 29(4), 308-332.
Bodet. Guillaume, (2006), “Investigating customer satisfaction in a Health Club context by an application of the Tetraclasse Mode”, European sport management quarterly. Vol. 6, No. 2, PP: 149-165.
Branzas, B.V. & Radu, I., (2015), “Transformation of Public Management Process Due to Competitive Intelligence Implementation”. Procedia Economics and Finance, 32, PP: 694-701.
Carrillat S., (2007), “Measuring quality of relationships in consumer services: an empirical study”. European Journal of Marketing, p. 37.
Cacciotti, G. Hayton, J.C. Mitchell. J.R. & Giazizoglu, (2016), “A reconceptualization of fear of failure in entrepreneurship”. Journal of Business Venturing, 31, PP: 302-325.
Chakraborty, Sh. Thompson, J.C. & Yehoue, E.C., (2016), “The culture of entreprenership”. Journal of Economic Theory, 163, PP: 288-317.
Chan, K.Y. Marilyn, A.U. Oleksandr, S. Chernyshenko, M.H.R. & Yoke. L.S., (2015), “Personality and entrepreneurial, Professional and Leadersship motivations”. Personality and Individual Differences, 77, PP: 161-166.
Ellis, P.D., (2006), “Market Orientation and Performance: a Meat Analysis and Crossnational Comparisons”. Journal of Management Studies, Vol. 43(5), PP: 1089-107.
Gottschalk, P., & Karlson, J.T., (2005), “A comparison of leadership role in IT project”. Journal of Industrial Management and Data system, Vol. 9, PP: 1137-1149.
Jeanquart Miles, Sandra. Clieaf, Mark Van., (2017).,“Strategic fit: Key to growing enterprise value through organizational capital”. Business Horizons, 60(1): pp 55-65
Jaworski, B., Macinnis, D., & Kohli, A., (2004)., “Generating Competitive Intelligence in organizations”. Journal of Market-Focused Management, 5, 279-307.
Johns, P. & Van Doren, D.C., (2010), Competitive intelligence in service marketing. Marketing Intelligence & Planning, 551-570.
Koseoglu, M.A. Ross, G. Okumus, F., (2016), “Competitive intelligence practices in hotels”.International Journal of Hospitality Management, 53, PP: 161-172.
Mahmoudi A, sajadi, N. Goudarzi, M., (2015), “Effect of quality of services and satisfaction of customer loyalty in Sports clubs (fitness and aerobic)”. Journal of Sport Management, Tehran University. 7(1). pp. 31-51.
Martin, S.L. & Javalgi, R.G., (2016), “Entrepreneurial orientation, marketing capabilities and performance: The Moderation role of Competitive Intensity on Latin American International New Ventures”. Journal of Business Research, 69, PP: 2040-2051.
McClure, R.E., (2010), “The Influence of Organizational Culture and Conflict on Market Orientation”. Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 25/7, PP: 514-524.
Postigo, S., (2002), “Entrepreneurship Education in Argentina: the case of San Anders University”. In Proceedings of the Conference Entitled the Internationalizing in Entrepreneurship Education and training, Malasya, PP: 8-10.
Pourshfi, M. Hosseini E. Dosti, M. Alizadeh, F., (2016), “Assessment of the marketing mix Premier League football in Mazandaran (p7) “. Study sports management and motor behavior. No. (23). Pp. 268-251.
Raheem Ahmed, R., Ahmad, N., Khoso, I., Arif, K., Palwishah, and R. “Competitive intelligence and maketing effectiveness of organizations: an investingation from Pakistan”. European Scientific Journal, May 2014 edition, Vol. 10, No. 13, 7857- 7881.
Rossome, Jeanne, (2003), ”Customer satisfaction measurement in a business – to – business context: a conceptual framework”. Journal of business / industrial Marketing. Vol. 18, No. 2, PP: 179-196.
Rouach, D. & Santi, P., (2001), “Competitive Intelligence Adds Value: Five Intelligence Attitides”. European Management Journal, 19(5), PP: 552-559.
Salimi, M. Sultan Hussein, M. Naderian Jahromy, M., (2015), “Assessment of obstacles to the development of sports marketing”. Journal of Sport Management. No. 29, pp. 13-36.
Tsitskari, E.D. Tsiotras. G., (2006), “Measuring service quality in sport services”. Total quality management. Vol. 17, No. 5, PP: 623-631.
Woolf, J., (2008), “Competitive advantage in the health and fitness industry: developing service bundles”. Sport management review, 11: 51-75.
Vanessa, R., (2011), “Sport-based entrepreneurship: towards a new theory of entrepreneurship and management”. International Entrepreneurship and management, 7(1), PP: 57-69.