شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تمایل افراد به خرید کالاهای سبز

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی/دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بازاریابی سبز، یکی از مفاهیم نوین بازاریابی است که پل اشتراکی بین منافع جامعه و منافع شرکت می‌باشد و علاوه بر سودآوری بر حفظ محیط زیست نیز تمرکز دارد. اما برای نهادینه‌سازی دیدگاه‌های مرتبط با این نوع از بازاریابی لازم است که دیدگاه‌های جامعه به سمت مصرف کالاهای سبز سوق پیدا کند. در این مقاله، به بررسی عوامل مؤثر بر خرید کالاهای سبز پرداخته و شش عامل شناسایی شدند که شامل آمیخته بازاریابی سبز، رضایت‌مندی از محصولات سبز، دانش محیط زیستی، توصیه شفاهی استفاده از محصولات سبز، برندسازی سبز و فشارهای اجتماعی برای مصرف کالای سبز بودند. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - همبستگی بوده است. برای بررسی تأثیر عوامل با استفاده از پرسشنامه، رفتار 384 نفر از شهروندان شهر تهران که سابقه استفاده از کالای سبز داشته‌اند بررسی شد. نتایج نشان داد که همه عوامل در تمایل مشتریان به مصرف کالاهای سبز مؤثرند اما دانش محیط زیستی نقش مهم‌تری را در این زمینه ایفا می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of factors influencing the Green products purchasing intention

نویسنده [English]

  • MAHMOD MOHAMMADIAN 2
چکیده [English]

Green Marketing is one of the new marketing concepts that is a bridge between the interests of the community and the company’s interests and it also focuses on the profitability of environmental protection. To institutionalize the attitudes associated with this kind of marketing, it is necessary to create attitudes toward consumption of green goods in society. In this paper, we have investigated the factors influencing the purchase of green goods, and identified six factors that include green marketing mix, satisfaction with green products, environmental knowledge, word of mouth for purchasing green products, green branding and social pressures for green products consumption, for investigating the effect of these factors on consumer behavior 384 citizens of Tehran was investigated and the results indicated that all factors are effective in the tendency of customers to use green goods, but environmental knowledge plays a more important role in this field. Finally, the ranking and proposed strategies for each of these factors were presented in the research conclusion section.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Marketing
  • Green Branding
  • Environmental Knowledge
اکبری، محسن، سیدحسن آل‌طه و پویا صادق‌پور (1394)، «تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه‌ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول»، بررسی‌های بازرگانی، 13(72)، 31-42.
رحیم‌نیا، فریبرز، یاسمن نوروزی‌نیک و افسانه یوسف‌پور (1395)، «بررسی تأثیر دانش درک‌ شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به‌واسطۀ دلبستگی به فروشگاه»، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی، 8(3)، 569-586. doi: 10.22059/jibm.2016.60628.
رمضانیان، محمدرحیم، رضا اسماعیل‌پور و هدیه تندکار (1389)، «تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرایند تصمیم‎گیری خرید مصرف‎کنندگان (مطالعه‎ موردی : مصرف‎کنندگان خانگی لامپ کم مصرف شهر رشت)»، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی، 2(5).
قلی‌پور، پروانه و محمدمهدی مظفری (1395)، «اولویت‌بندی شاخص‌های تاثیرگذار بر توسعه محصولات سبز با تکنیک تحلیل شبکه‌ای ANP (مطالعه موردی: صنابع بهداشتی و شوینده)»، بررسی‌های بازرگانی، 14(81)، 17-30.
عباسی اسفنجانی، حسین و محمدتقی خدایی‌گرگری (1396)، «بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و روانشناختی بر رفتارمصرف‌کننده سبز با نقش میانجی رفتارهای زیست‌محیطی و قصد خرید سبز»، بررسی‌های بازرگانی، 15(شماره 86-87)، 45-58.
Achchuthan, Sivapalan and Thirunavukkarasu, Velnampy, (2016), "Quest for Green Consumerism in Sri Lankan Context: An Application of Comprehensive Model (June 22, 2016)". Asian Journal of Empirical Research, Volume 6, Issue 3 Pp. 59-76.
Aindrila Biswas, (2016), "Impact of Social Media Usage Factors on Green Choice Behavior Based on Technology Acceptance Model," Journal of Advanced Management Science, Vol. 4, No. 2, pp. 92-97.
Ansar, Novera, (2013), "Impact of Green Marketing on Consumer Purchase Intention. Mediterranean" Journal of Social Sciences. 4. 650-655.
Arvin Malkani and Mark Starik, (2014), "the Green Building Technology Model: An Approach to Understanding the Adoption of Green Office Buildings". Journal of Sustainable Real Estate: 2014, Vol. 5, No. 1, pp. 131-148.
Booi Chen, Tan & Lau, Teck-Chai, (2010), "Attitude towards the Environment and Green Products: Consumers’ Perspective". Management Science and Engineering. Vol. 4, No. 2, pp. 27-39.
Calin Gurau, Ashok Ranchhod, (2005), ”International green marketing: A comparative study of British and Romanian firms, International marketing review, Vol.22, No 5, pp 547-561.
Chan, Eric & Hon, Alice H Y & Chan, Wilco & Okumus, Fevzi, (2014), what drives employees’ intentions to implement green practices in hotels. International Journal of Hospitality Management. 40. 20–28.
 
Chia-Lin Hsu, Chi-Ya Chang, Chutinart Yansritakul, (2017), "Exploring purchase intention of green skincare", Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 34, 2017, Pages 145-152.
Deepti Mishra, Ibrahim Akman, Alok Mishra, (2014), "Theory of Reasoned Action application for Green Information Technology acceptance", In Computers in Human Behavior, Volume 36, 2014, Pages 29-40.
Elham Rahbar, Nabsiah Abdul Wahid, (2011), “Investigation of green marketing tools’ effect on consumers’ purchase behavior”, Business Strategy Series, Vol. 12 Issue: 2, pp.73-83.
Genovaitė Liobikienė, Justina Mandravickaitė, Jurga Bernatonienė, (2016), "Theory of planned behavior approach to understand the green purchasing behavior in the EU: A cross-cultural study", In Ecological Economics, Volume 125, 2016, Pages 38-46.
Grace K. Dagher, Omar Itani, and Abdul Nasser Kassar, (2015), "The Impact of Environment Concern and Attitude on Green Purchasing Behavior", Contemporary Management Research, Vol.11, No.2, pp. 179-206.
Harun, Amran, (2012), "the Influence of Environmental Knowledge and Concern on Green Purchase Intention". British Journal of Arts and Social Sciences. 7. 145-167.
Hosseinpour, Masoumeh & Nezakati, Hossein & Sidin, Md & Foong, Wong, (2015), "Consumer’s Intention of Purchase Sustainable Products: The Moderating Role of Attitude and Trust", Journal of marketing and managment.
Hui-hui Zhao, Qian GAO, Yao-ping Wu, Yuan Wang, Xiao-dong Zhu, (2014), "what affects green consumer behavior in China? A case study from Qingdao", In Journal of Cleaner Production, Volume 63, 2014, Pages 143-151.
Jen Mei, Ooi & Choon Ling, Kwek & Hoi Piew, Tan, (2012), "the Antecedents of Green Purchase Intention among Malaysian Consumers". Asian Social Science.
Jih-Hwa Wu, Chih-Wen Wu, Chin-Tarn Lee, Hsiao-Jung Lee, (2015), "Green purchase intentions":, In Journal of Business Research, Volume 68, Issue 4, 2015, Pages 829-833.
Joshi, Yatish, (2016), "Investigating the Influence of Spirituality, Environmental Concern and Ecological Knowledge on Consumers’ Green Purchase Intention". Purushartha - A Journal of Management, Ethics and Spirituality.
Justin Paul, Ashwin Modi, Jayesh Patel, (2016), "Predicting green product consumption using theory of planned behavior and reasoned action", In Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 29, 2016, Pages 123-134.
Kalafatis, S. P., Pollard, M., East, R., & Tsogas, M. H., (1999), "Green marketing and Ajzen’s theory of planned behaviour: a cross-market examination". Journal of consumer marketing, 16(5), 441-460.
Kirgiz, A., (2016), "Green Marketing a Case Study of the Sub-Industry in Turkey". Palgrave Macmillan UK.
Martin Grimmer & Meghann Woolley, (2014), "Green marketing messages and consumers’ purchase intentions", Journal of Marketing Communications, 20:4, 231-250.
Nikkheslat, M & Zohoori, Mahmood & Bekheirnia, N & Mehrafshar, M., (2012), "The important theories in term of applying green technologies and green processes in organizations":. Journal of Contemporary Research in Business. 4. 88-102.
Norazah Mohd Suki, (2016): "Green products usage: structural relationships on customer satisfaction and loyalty", International Journal of Sustainable Development &World Ecology.
Norazah Mohd Suki, (2016), "Green product purchase intention: impact of green brands, attitude, and knowledge", British Food Journal, Vol. 118 Issue: 12, pp.2893-2910.
Pagiaslis, A. and Krontalis, A. K., (2014), "Green Consumption Behavior Antecedents": Environmental Concern, Knowledge, and Beliefs. Psychol. Mark., 31: 335–348.
Pakvalit Kurkoon, Daranee Pimchangthong, Veera Boonjing, (2015), "A Conceptual Framework for Individual Green Information Technology Consumption and its Impact". Journal of Business & Management Vol.3, No.3, July, 388-396.
Patrick Hartmann, Vanessa Apaolaza-Ibáñez, (2012), "Consumer attitude and purchase intention toward green energy brands":, In Journal of Business Research, Volume 65, Issue 9, 2012, Pages 1254-1263.
Prashant Kumar, (2016), “State of green marketing research over 25 years (1990-2014): Literature survey and classification”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 34 Issue: 1, pp.137-158.
Saleh Alwahaishi, Václav Snásel, (2013), "Consumers’ Acceptance and Use of Information and Communications Technology":. Journal of Technology Management & Innovation vol.8 no.2, 61-73.
Seung Bong Ko, Byoungho Jin, (2017), "Predictors of purchase intention toward green apparel products": “Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, Vol. 21 Issue: 1, pp.70-87.
Shih-Chih Chen, Chung-Wen Hung, (2016), "Elucidating the factors influencing the acceptance of green products: An extension of theory of planned behavior", In Technological Forecasting and Social Change, Volume 112, 2016, Pages 155-163.
Shweta Singh, Deepak Singh, K.S. Thakur, (2016), "Consumer’s Attitude and Purchase Intention towards Green Products in the FMCG Sector". Pacific Business Review International Volume 7, Issue 6, December, 27-46.
Stavros P. Kalafatis, Michael Pollard, Robert East, Markos H. Tsogas, (1999), "Green marketing and Ajzen’s theory of planned behaviour: a cross‐market examination", Journal of Consumer Marketing, Vol. 16 Issue: 5, pp.441-460.
Suprawan, Lokweetpun, (2016), "Green Marketing: A Structural Equation Modelling Conference: 2016" International Symposium on Business and Management, At Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
Szuster, D., (2008), "Green Marketing a case study of British Airways". Aalborg University.
T. Ramayah, Jason Wai Chow Lee, Osman Mohamad,  (2010), "Green product purchase intention: Some insights from a developing country", In Resources, Conservation and Recycling, Volume 54, Issue 12, Pages 1419-1427,
Tih, Siohong & Chan, Kuan-Thye & Ansary, Amin & Ahmed, Ali, (2016), "Green Advertising Appeal and Consumer Purchase Intention". Jurnal Pengurusan. 47. 1-19.
Tran, A. H., (2017), "Consumers Behavior Towards Green Purchase Intention". Actual Problems in Economics, 151-158.
Venkatesh, Viswanath & Zhang, Xiaojun, (2010), "Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: U.S. vs. China". Journal of Global Information Technology Management. 13. 5-27.
Wilardjo, S. B., (2011), "Theories and Success Stories of Green Marketing". Jurnal Ilmiah Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang Vol 8, No 1, 1-20.
William E. Kilbourne, (1998), "Green Marketing: A Theoretical Perspective", Journal of Marketing Management, 14:6, 641-655.
Yadav, Rambalak & Pathak, Govind, (2016), "Young consumers’ intention towards buying green products in a developing nation: Extending the theory of planned behavior". Journal of Cleaner Production. 135. 732-739.
Yudelson, J., (2008), "Marketing Green Building Services: Strategies for Success. Boston": Architectural Press is an imprint of Elsevier.
Yu‐Shan Chen, Ching‐Hsun Chang, (2012), “Enhance green purchase intentions: The roles of green perceived value, green perceived risk, and Green trust”, Management Decision, Vol. 50 Issue: 3, pp.502-520.
Zahid, M. M., Ali, B., Ahmad, M. S., Thurasamy, R., and Amin, N., (2017), "Factors Affecting Purchase Intention and Social Media Publicity of Green Products: The Mediating Role of Concern for Consequences. Corp. Soc". Responsib. Environ. Mgmt.