یکپارچه‌سازی سیستم‌های مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) بر عملکرد اقتصادی (مطالعه موردی: پتروشیمی مارون ماهشهر)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ، واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان ، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی( گرایش استراتژیک)، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،گرایش سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

مسئولیت ‌اجتماعی شرکت‌ها در دهه اخیر به مسأله غالب و مسلط حوزه اداره شرکت‌ها تبدیل شده است و شرکت‌های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی خود می‌بینند. مسئولیت ‌اجتماعی شرکت‌ها به فرایندهای کسب و کار یکپارچه، با ایجاد شیوه‌های نوآورانه در آنها، به ایجاد بهبود در سازمان کمک می‌کند. این بهبود داخلی را می‌توان به عنوان یک بهبود در بهره‌وری و کنترل از طریق آموزش و درک مشارکت کارمند ایجاد نمود. به علاوه، این بهبود، مستلزم بهره برداری از هم‌افزایی و مزایای ناشی از یکپارچه‌سازی سیستم‌های مختلف مدیریت می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی یکپارچه‌سازی سیستم‌های مدیریت مسئولیت شرکت‌ها (CSR) بر عملکرد کارکنان عملیاتی پتروشیمی مارون ماهشهر است. جامعه آماری پژوهش کارکنان عملیاتی بوده و نمونه با فرمول کوکران 348 نفر تعیین گردید. داده‌ها با پرسشنامه طیف لیکرت جمع‌آوری گردید. روایی از نوع تحلیل عاملی تأییدی و پایایی با آلفای‌کرونباخ به میزان 91/. مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Lisrel تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های پژوهش بیانگر آن است که یکپارچه‌سازی سیستم‌های مدیریت مسئولیت اجتماعی بر ارتقاء و جهش سازمانی، بهبود داخلی سازمان و عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrating Corporate Social Responsibility Management Systems (CSR) on the Performance of Technology Companies (Case Study: Mahshahr Maroon Petrochemical)

نویسندگان [English]

  • sayyed mohammad reza davoodi 1
  • mohsen ahmari 2
  • elham gholamian 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Master of Management (strategic orientation), Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
3 Masters Student in Industrial Engineering- Economic and Social Systems Engineering, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran,
چکیده [English]

Corporate responsibility of companies has become as an important issue during the last decade. Large companies take into candy the social responsibility as an important element of their strategy. This responsibility helps the company to improve it's business performance processes using the new methods which finally resulted in improve of it's productivity.
The aim of this research is to investigate the impact of integration of corporate social responsibility on performance of employers in Mahshahr Petrochemical Company. 348 person, as sample size, is determined using the Cochran formula. 
To collect data, a questionnaire along a factor analysis and reliability method was used using the alpha-Cronbach method. Data analysis is done using SPSS software and Lisrel software. The results of the research hypotheses show that the integration of social responsibility management systems has a positive role in organizational promotion, organizational improvement, internal promotion of the organization and the economic performance of technology companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integration of management systems
  • standard management
  • corporate social responsibility
  • Mahshahr Maroon Petrochemical.  
باغومیان، رفک و سجاد نقدی (1394)، «تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکت بر آگاهی‌های اختیاری در گزارش سالیانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله حسابداری، جلد 5، ص 119-136.
بهارمقدم، مهدی؛ زین‌العابدین صادقی و سارا صفرزاده (1394)، «بررسی رابطه بین مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت»، مجله حسابداری مالی، جلد 5، شماره 20.
حساس یگانه، یحیی و قدرت‌لله برزگر (1395)، «رهبری شرکت: مسئولیت اجتماعی شرکت، تکامل، مفاهیم و تعاریف»، فصلنامه حسابداری رسمی، شماره 33 101-120.
خلیلی؛ شجاعی؛ وهاب (1387)، «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی»، جامعه شناسی کاربردی، سال 21، شماره 40.
سلطانی، مرتضی؛ سهیل نجات و خشایار جعفری (1394)، «بررسی تاثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت بر تعهد عاطفی کارکنان، نقش میانجی فرهنگ سازمانی»، مطالعات رفتار سازمانی، دوره 4، 172-145.
عرب صالحی، مهدی؛ غزال صادقی  و محمود معین‌الدین (1396)، «بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات حسابداری تجربی، سال سوم، شماره 9، صص 1-20.
فروغی، عباس و علیرضا انواری (1395)، «خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان‌ها»، تدبیر، شماره 152، سال 15، ص 18-14.
قائمی، محمد حسین و مهدی شهریاری (1388)، «عملکرد ادارۀ شرکت و عملکرد مالی شرکت»، مجله حسابداری پیشرفته در دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره اول.
قره باغیان، مرتضی (1389)، «اقتصاد رشد و توسعه»، تهران، نشر نی.
معمارزاده، غلامرضا؛ محمد آتیه و احمد اکبری  (1387)، «بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود عملکرد کارکنان». جلد 2، شماره 3، ص  9-15.
نجف‌بیگی، رضا (1393)، «سازمان و مدیریت»، تهران: انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
یگانه، یحیی؛ زهره ریسی و سیدمجتبی حسین (1388)، «رابطه بین کیفیت مدیریت شرکت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله مدیریت مدیریت ایران، دوره 4، شماره 13، 75-100.
 Bernal-Conesa, J. A., Briones-Peñalver, A. J., & De Nieves-Nieto, C, (2016), "The integration of CSR management systems and their influence on the performance of technology companies". European Journal of Management and Business Economics, 25(3), 121-132.
Carroll, A.B., (2004), "Managing ethically with global stakeholders: a present and future challenge". Academy of Management Executive 18 (2), 114–120.
Choi, Jong-Seo; Kwak, Young-Ming; Choe, CHongwoo, (2010), "Corporate social responsibility and corporate financial performance: Evidence from Korea". Australian Journal of Management, 53 (3), 291-311.
Haziwan. M, (2013), "The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies". Working aper. http:// www.ssrn.com.
Holme, Richard; Watts, phil, (2000), "Corporate social responsibility: Making good business sense". World business Council for Sustainable Development.
Htay, N.S, (2012), "Corporate governance and strategic information disclosure in Malaysian listed banks". International Review of Business Research Papers. 8 (1): 196-210
Huang, Chi-Jui,  (2010) , "Corporate governance, corporate social responsibility and corporate performance". Journal of Management and Organization, 16 (5), 641-655.
Said, R., Zainuddin, Y. H., & Haron, H, (2009), "The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies". Social Responsibility Journal , 212-226
 
Simpson, W. Gary; Kohers, Theodor, (2002), "The link between corporate social and financial performance: evidence from the banking industry". Journal of Business Ethics, 35 (2), 97-109
Scholtens, B., (2008), "A note on the interaction between corporate social responsibility and financial performance". Ecological economics, 68, 46-55.
Klaus, H., Rosemann, M., & Gable, G. G, (2000), What is ERP?. Information systems frontiers, 2(2), 141-162.