دوره و شماره: دوره 17، شماره 99، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1-116 
مطالعه عوامل موثر بر وفادارساختن استفاده کنندگان تلفن همراه به پیام رسان سروش

صفحه 91-103

سمیه رشیدی؛ رسول ثانوی فرد؛ عباس بندزن؛ مجید اداره حیدرآبادی